Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp

Business Administration Ba (B), External Accounting and Financial Analysis, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ095G
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Externredovisning och räkenskapsanalys
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 20%
Naturvetenskap 80%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2008-04-01
Fastställd: 2009-10-12
Senast ändrad: 2014-08-19
Giltig fr.o.m: 2014-08-26

Syfte

Kursens syfte är att ge utvidgade kunskaper om periodiserings- och värderingsproblematik samt grundläggande kunskaper om årsredovisning, koncernredovisning, revision respektive räkenskaps- och kassaflödesanalys.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna kunna:
- hantera komplexa periodiserings- och värderingsfrågor
- sammanställa, beskriva och kritiskt granska årsredovisningar, koncernredovisningar, kassaflödesanalyser och finansiella nyckeltal samt redogöra för revisionens innebörd
- tolka och analysera information i företags och koncerners årsredovisningar.

Innehåll

Kursen är en fortsättning på den grundläggande kursen i externredovisning. Den inleds med en repetition av och fortsättning på bokslutsteknik med särskild betoning på periodiserings- och värderingsfrågor. Därpå följer en genomgång av momenten årsredovisning, koncernredovisning och revision. I den senare delen av kursen ligger tyngdpunkten på räkenskapsanalys och kassaflödesanalys i teori och praktik. Särskild vikt läggs vid den speciella problematik som är kopplad till tolkning av olika nyckeltal samt redovisning av kassaflöden.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A) minst 22,5 hp inklusive redovisning GR (A), 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Viss undervisning kan vara obligatorisk.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen och/eller skriftliga inlämningsuppgifter som görs enskilt eller i grupp.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Grönlund, Anders, Tagesson, Torbjörn & Öhman, Peter.
Titel: Principbaserad redovisning (faktabok, övningsbok och webbövningar)
Upplaga: senaste upplagan.
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Hansson, Sigurd; Arvidson, Pär & Lindquist, Hans.
Titel: Företags- och räkenskapsanalys
Upplaga: senaste upplagan.
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Thomasson, Jan
Titel: Extern redovisning och finansiell analys (faktabok)
Upplaga: senaste upplagan.
Förlag: Liber

Författare/red: Thomasson, Jan
Titel: Extern redovisning och finansiell analys, lösningar
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Referenslitteratur

Titel: Samlingsvolymen - redovisning
Upplaga: senaste upplagan.
Förlag: FAR SRS Förlag

Titel: Samlingsvolymen - revision
Upplaga: senaste upplagan.
Förlag: FAR SRS Förlag

Utdelat material tillkommer.