Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp

Business Administration Ba (B), Corporate Finance, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ096G
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Finansiering
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 20%
Naturvetenskap 80%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2009-10-12
Senast ändrad: 2014-01-15
Giltig fr.o.m: 2014-01-16

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om bl.a. analys av investeringsalternativ, värdering av finansiella tillgångar, samt tillämpningen av olika metoder som används i detta sammanhang.

Lärandemål

Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs:
- vara orienterade om grundläggande investering- och finansieringsteorier.
- kunna tillämpa de metoderna som används vid investeringsbedömning.
- ha förvärvat kunskaper om relationen mellan tid, risk och avkastning.
- kunna värdera olika projektförslag och beräkna det kapitalbehov som
verksamheten medför.
- känna till olika finansieringsformer för företag och betydelsen av den
finansiella strukturen.
- känna till olika finansiella instrument såsom aktier, obligationer, optioner
och terminer.
- ha erhållit ökad problemlösningsförmåga när det gäller finansieringsproblem.

Innehåll

Kursen orienterar om några olika vetenskapsteoretiska modeller, teorier och synsätt om bl.a. värdering av olika investeringsalternativ, relationen mellan risk och avkastning, finansiella tillgångar och marknader. I samband med detta presenteras också relevanta metoder för analys, värdering och prissättning av finansiella instrument.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A), minst 22,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier och olika former av övningar. Vid vissa övningar används dator. Viss undervisning kan vara obligatorisk.

Distanskursens undervisningen består av utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram.

Examination

Examination sker genom skriftlig individuell tentamen och/eller obligatoriska inlämningsuppgifter.

Länk till Ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Hansson, S
Titel: Aktier, optioner, obligationer
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Hiller, D., Ross, S., Westerfield, R.,Jaffe, J., Jordan, B.
Titel: Corporate Finance,
Upplaga: European Ed, senaste upplagan
Förlag: McGraw-Hill Higher Education

Författare/red: Ljung, B., Högberg, O
Titel: Investeringsbedömning: En introduktion
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Liber Ekonomi

Utdelat material tillkommer.