Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp

Business Administration GR (B), Method, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ097G
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Metod
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 20%
Naturvetenskap 80%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2009-10-12
Senast ändrad: 2014-05-26
Giltig fr.o.m: 2014-08-25

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om forskningsprocessen, skilda vetenskapliga teorier samt tillämpningen av olika metoder för datainsamling och analys.

Lärandemål

Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs:
- vara orienterade om olika vetenskapsteoretiska synsätt.
- känna till huvuddragen i olika kvalitativa och kvantitativa metoder för
datainsamling och analys.
- ha förvärvat kunskaper om problematiseringsprocessen.
- ha skaffat sig förståelse för hur tidigare kunskaper kan användas som
grund för insamling och bearbetning av empirisk information.
- ha erhållit förståelse för sambandet mellan problem, syfte, referensram,
metod och slutsatser.
- känna till hur skilda slags studier påverkar hur vetenskapliga rapporter bör
utformas
- kunna formulera och använda relevanta sökstrategier för sökning av böcker och internationella vetenskapligt granskade artiklar i ämnesspecifika databaser.

Innehåll

Kursen orienterar om några olika vetenskapsteoretiska synsätt och konsekvenser av dessa för undersökningsarbetet. Skilda forskningsdesigner, datainsamlingsmetoder och analysmetoder presenteras och jämförs. Forskningsprocessens olika stadier behandlas genom att ett ämne väljs och formuleras i en problematiseringsprocess och en undersökningsplan upprättas.
I kursen ingår information av bibliotekspersonal om vidare artikelsökning och databaser.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A), minst 22,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarieövningar.

Examination

Examinationen sker genom tentamen och/eller fördjupningsuppgifter.
Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Bryman, A. & Bell, E.
Titel: Företagsekonomiska forskningsmetoder
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Merriam, S B.
Titel: Fallstudien som forskningsmetod
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Trost, J.
Titel: Enkätboken
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

Författare/red: Backman, J
Titel: Rapporter och uppsatser
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Stukat, S.
Titel: Statistikens grunder
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Thurén, T.
Titel: Vetenskapsteori för nybörjare
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber AB

Artiklar tillkommer.