Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp

Business administration Ba (B), Strategic Management, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ085G
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Strategisk ledning
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2008-09-22
Fastställd: 2009-04-03
Senast ändrad: 2013-06-12
Giltig fr.o.m: 2013-08-28

Syfte

Kursens syfte är att ge ökad medvetenhet kring omvärldens betydelse för företags långsiktiga utveckling samt ökad kännedom om strategisk ledning, företagsutveckling och förändringsarbete, Kursen syftar också till att ge fördjupande kunskaper i att analysera ett företags affärsmässiga förutsättningar, bland annat med hjälp av olika grundläggande analys- och planeringsmodeller.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- definiera och förklara centrala begrepp inom strategisk ledning,
- återge traditionella samt nyare grundläggande strategiska teorier,
- kunna redogöra för hur olika strategiska aspekter påverkar förutsättningarna för
företagande,
- tillämpa strategiska teorier och modeller på problem i dagens företag,
- i en kortare rapport eller ett PM behandla en avgränsad frågeställning och
jämföra teori och praktik,
- aktivt och självständigt förbereda sig inför och delta i seminariediskussioner och
genomföra kortare presentationer inom ämnesområdet.

Innehåll

Kursen omfattar genomgång och studier av centrala begrepp och teorier inom strategisk ledning och företagsutveckling samt genomgång av analysverktyg, arbetsformer och metoder inom arbetsområdet. I kursen ingår även moment som avser att träna förmågan att utforma och presentera PM/rapporter avseende exempelvis kartläggning och analys av strategier, marknads- och konkurrensläge, företagsbedömningar, organisation och etiska frågor.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A), minst 22,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika övningar. Viss undervisning kan vara obligatorisk.

Distanskursens undervisning består av utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen och/eller obligatoriska inlämningsuppgifter och seminarier.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Johnson, Gerry, Scholes, Kevin & Whittington, Richard, Exploring Strategy, Wilhmy Strategy Lab, Prentice Hall, Senaste upplagan

Utdelat material tillkommer.