Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi GR (C), Affärsmarknadsföring, 15 hp

Business Administration BA (C), Business Marketing, 15 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ126G
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Affärsmarknadsföring
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Ekonomi, geografi, juridik och turism
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2013-10-01
Fastställd: 2015-12-22
Senast ändrad: 2015-12-22
Giltig fr.o.m: 2015-01-01

Syfte

Kursens syfte är att ge en djupare förståelse av olika marknadstyper, men också att förbättra förmågan att analysera dessa marknader ur såväl en praktisk som en akademisk synvinkel. Därtill syftar kursen att utveckla studenternas skicklighet i att skriva och presentera rapporter och analyser om marknader och marknadsföring.

Lärandemål

Efter kursen ska studenterna kunna:
• Analysera och förstå olika marknaders huvudsakliga logik
• Diskutera strategiska problem relaterade till olika marknader
• Analysera enskilda företags marknadsföringsstrategi
• Hantera praktiska problem, som kan uppstå vid etablering av affärsverksamhet i andra länder och på olika marknader
• Använda olika teorier och modeller för att kritiskt analysera företagsspecifika problem rörande, till exempel, logistik, försäljning, inköp och internationell marknadsföring
• Använda de skickligheter som utvecklats under kursen till att självständigt nå en djupare förståelse av marknadsföringsbegreppen för att, i sin tur, analysera en given marknadsföringssituation ur ett speciellt företags perspektiv
Målen uppnås genom aktivt deltagande i seminarierna, som har både praktisk och teoretisk karaktär, men också genom kontakterna med olika företag.
Efter att ha deltagit i kursen ska studenten kunna:
• Utveckla sin förmåga att identifiera intressanta problem att studera och analysera, likväl som att hitta relevanta fakta genom intervjuer med företagsrepresentanter och summera dessa. Vid insamlande av företagsfakta, kommer särskild uppmärksamhet ägnas åt de verktyg företagen använder i sin marknadsföring. Därigenom utvecklar studenternas förståelse för dessa frågor
• Göra presentationer av god kvalité inför både sina klasskamrater och praktiker (inkluderande både muntlig och icke-muntlig skicklighet)
• Presentera sina mest viktiga slutsatser och resultat på ett professionellt sätt med hjälp av posters

Innehåll

Kursen består av fyra teoretiska komponenter:
1. Klassisk marknadsföringsteori
2. Industriell marknadsföring
3. Produktutveckling och innovation
4. Internationalisering och internationell marknadsföring
Kursen startar med en diskussion och analys av huvudantagandena i den etablerade marknadsföringsteorin, såsom tidens, kunskapens, konkurrensen, kommunikationens roll. Vi ger också en historisk bakgrund till marknadsföringsämnets framväxt.

Industriella marknader tenderar att skilja sig från konsumentmarknader vad gäller köparnas antal och storlek samt efterfråge- och utbudsmönster på marknaden. Dess skillnaders betydelse diskuteras under kursen och olika marknadsföringsverktyg för att hantera dessa analyseras. Företag på dessa marknader är, till exempel, beroende av ett begränsat antal motparter för en stor del av inköpen och försäljningen. Det gör att interaktionen och relationsutveckling mellan kunder och leverantörer är en relevant strategi.

Innovation har under det senaste årtiondet identifierats som viktig för företagens framgång. Kursen analyserar olika typer av innovationer innan vi fäster fokus vid hur företag bedriver sitt innovationsarbete. Med hjälp av existerande teorier identifierar vi sedan de drivande krafterna i innovationsarbetet. Vi diskuterar särskilt produktutveckling i en industriell och internationell kontext.

Den fjärde komponenten rör hur man etablerar sig på en utländsk marknad. Här diskuteras olika etableringssätt och vi analyserar processen och belyser olika teoretiska perspektiv för att förstå processen. Internationell marknadsföring bygger på idén att olika utländska marknader skiljer sig åt avseende kulturer och institutioner, vilket ökar den upplevda risken. Det betyder att riskreducering är viktigt. Kursen studerar huruvida ett företag är moget att internationaliseras, och det motiv och barriär som påverkar processen. Vi går därefter vidare till besluten om lokalisering där skillnader mellan olika länder berörs.

Under kursen berör vi olika marknadsföringsaspekter relevanta för industriella marknader, innovation och internationella marknader, såsom, till exempel, relationer, affärsnätverk, etablering på utländska marknader, marknadsselektering, distribution och teknologisk utveckling.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A/B) minst 52,5 hp varav minst 22,5 hp avklarade från GR (B).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och fallanalyser. Representanter från näringslivet deltar på flera kursmoment. Seminarier och fallanalyser kräver grupparbeten och då är närvaro obligatorisk. Undervisningsspråk är engelska.

Examination

Examinationen består utav:
• Prestation under seminarierna, som har studenterna som ordförande, vilket också inkluderar en gedigen presentation av ett av kursens ämnen samt förberedande av frågor
• En skriftlig tentamina i slutet av kursen
• Aktivt deltagande i diskussionerna
• Muntliga presentationer
• Presentation av poster
• En skriftlig fallrapport baserad på empiriska data

Det slutliga betyget på kursen fastställs genom att de olika momenten vägs samman. Uppgifter och examina som lämnas in för sent betygssätts förutom i exceptionella fall inte. Uppgifter som släpar efter måste färdigställas och lämnas in före kursens slut. Deltagande i samtliga examinerande aktiviteter är obligatoriskt.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.
Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Upplaga: Senaste upplagan

The course literature consists of only articles that can be downloaded from Mid Sweden University’s databases.