Kursplan

Kursplan för Företagsekonomi GR (C), Affärsrelationer, 15 hp

Business Administration BA (C), Business Relations, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ121G
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Affärsrelationer
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2016-03-04
 • Fastställd: 2016-03-21
 • Senast ändrad: 2019-03-14
 • Giltig fr.o.m: 2019-08-15

Syfte

Kursens syfte är att ge en djupare förståelse av olika marknadstyper, men också att förbättra förmågan att analysera dessa marknader ur såväl en praktisk som en akademisk synvinkel. Därtill syftar kursen att utveckla studenternas skicklighet i att skriva och presentera rapporter och analyser om olika marknader och marknadsföring.

Lärandemål

Efter kursen ska studenterna:
• Analysera och förstå olika marknaders huvudsakliga logik
• Besitta en god kännedom om de teoretiska grunderna för relationsmarknads-föringsparadigmet samt en förmåga analysera förutsättningarna att bygga långsiktiga affärsrelationer
• Kunna förstå och diskutera hur olika begrepp kopplade till kundrelationer är relaterade till varandra
• Analysera och diskutera marknadsföringsstrategier och strategiska problem relaterade till olika marknader
• Använda olika teorier och modeller för att kritiskt analysera företagsspecifika problem
• Använda de skickligheter som utvecklats under kursen till att självständigt nå en djupare förståelse av marknadsföringsbegreppen för att, i sin tur, analysera en given marknadsföringssituation ur ett speciellt företags perspektiv
• Genomföra presentationer såväl skriftligen som muntligen

Innehåll

Kursen består av fyra teoretiska områden:
1. Klassisk marknadsföringsteori
2. Industriell marknadsföring
3. Tjänstemarkandsföring
4. Internationalisering och internationell marknadsföring

Kursen startar med en diskussion och analys av huvudantagandena i den etablerade marknadsföringsteorin, såsom tidens, kunskapens, konkurrensens och kommunikationens roll.

Skillnader mellan industriella marknader och konsumentmarknader diskuteras under kursen och olika marknadsföringsverktyg för att hantera dessa analyseras. Speciell tonvikt läggs här på industriella marknaders särdrag och interaktionen och relationsutveckling mellan kunder och leverantörer samt hur relationerna är kopplade till varandra i nätverksliknande strukturer.

Inom området tjänstemarknadsföring behandlas och diskuteras inledningsvis tjänstemarknadsföringens kännetecken och utveckling, innan vi fokuserar på hur företag producerar och levererar tjänster. Därefter diskuteras begreppet värde och hur relationer utvecklas och bibehålls inom serviceområdet.

Det fjärde området rör etableringar på en utländska marknader. Här diskuteras olika etableringssätt och vi analyserar processen och belyser olika teoretiska perspektiv för att förstå processen. Vidare studerar vi huruvida ett företag är moget att internationaliseras, och det motiv och barriär som påverkar processen. Vi går därefter vidare till besluten om lokalisering där skillnader mellan olika länder berörs.

Under kursen berör vi olika marknadsföringsaspekter relevanta för industriella marknader, tjänstemarknader, och internationella marknader, såsom, till exempel, etablering på utländska marknader, kunskap, marknadsselektering, produkter, tjänster, distribution och teknologisk utveckling. I fokus för kursens samtliga komponenter finns betydelsen av att utveckla och bibehålla affärsrelationer och affärsnätverk.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A/B), minst 52,5 hp varav minst 22,5 hp avklarade från Företagsekonomi GR (B)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs;
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika former av övningar. Vid seminarier och gästföreläsningar gäller obligatorisk närvaro. Vissa undervisningsinslag är obligatoriska.

Distanskurs:
Distanskursens undervisning består av utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram, samt obligatoriska inlämningsuppgifter. Distanskursen har inga fysiska träffar. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Undervisningsspråket kan vara engelska.

Eget studentansvar: Studenterna ansvarar själv för det egna lärandet och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Begränsning av undervisningen: lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Examination

Campuskurs:
Examination sker genom skriftlig individuell tentamen. Även obligatoriska undervisningsinslag ska vara avklarade innan kursbetyg fastställs.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Distanskurs:
Examination sker genom skriftlig individuell tentamen. Även obligatoriska undervisningsinslag ska vara avklarade innan kursbetyg fastställs.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.


Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplan som gällde vid antagningstillfället. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Vetenskapliga artiklar