Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi GR (C), Finansiell portföljmanagement, 7,5 hp

Business Administration Ba (C), Financial portfolio management, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ100G
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Finansiell portföljmanagement
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 20%
Naturvetenskap 80%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2009-10-12
Senast ändrad: 2013-10-11
Giltig fr.o.m: 2014-08-27

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om relevanta och aktuella teorier inom finansiell ekonomi samt praktiska tillämpningar av dem.

Lärandemål

Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs:
- ha skaffat sig kunskap om grunderna i modern finansieringsteori,
- med utgångspunkt från teorierna kunna identifiera och analysera problem inom
finansieringsområdet,
- kunna hämta och bearbeta empirisk finansiell information,
- ha färdigheter i analys och planering av företagets finansiella verksamhet.

Innehåll

Kursen orienterar om en djup och ingående kunskap om relevanta och aktuella teorier inom finansiell ekonomi. Fokus kommer att riktas mot de olika möjligheter som står till företagets förfogande när det gäller att anskaffa riskkapital och att skapa och utveckla portföljer. Kursen behandlar också finansiella marknader, institutioner och finansiellt beteende. Datorstödda modeller för finansiell analys och planering kommer att diskuteras.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A/B) minst 52,5 hp, varav minst 22,5 hp avklarade från GR (B) inklusive Finansiering 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier, olika former av övningar. Vid vissa övningar används dator. Viss undervisning kan vara obligatorisk.

Examination

Examinationen sker genom skriftlig eller muntlig tentamen och/eller PM-uppgifter.

Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Bodie/Kane/Marcus
Titel: Investments
Upplaga: 6 upplagan eller senare
Förlag: McGraw Hill International

Författare/red: Holden, C.W.
Titel: Excel Modeling In Corporate Finance
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Person Prentice Hall

Författare/red: Ljung, B., Högberg, O.
Titel: Investeringsbedömning: En introduktion
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Liber Ekonomi