Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi GR (C), Företagande i upplevelseindustrin, 7,5 hp

Business Administration Ba (C), Management in the Experience Industry, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ014G
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Företagande i upplevelseindustrin
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2007-04-23
Senast ändrad: 2013-10-11
Giltig fr.o.m: 2014-08-27

Syfte

Kursens syfte är att öka studenternas förståelsen för upplevelseindustrin i samhället. I kursen behandlas hur företag kan arbeta strategiskt med upplevelser och marknadsföring av erbjudanden baserade på upplevelser.

Lärandemål

Studenten skall efter avslutad kurs
- kunna redogöra för begreppet upplevelsindustrin
- kunna förklara effekten av elektroniska marknaden på upplevelseindustrin
- kunna analysera upplevelseindustrin ur ett marknadsföringsperspektiv

Innehåll

Under kursen behandlas framväxten av det vi kallar upplevelseindustrin och de elektroniska marknader som karakteriserar denna. Därefter behandlas effekterna av den framväxande elektroniska marknaden ur ett marknadsföringsperspektiv.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A/B) minst 52,5 hp, varav minst 22,5 hp avklarade från GR (B).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen på halvfart, distans, ges via Internet.
Helfartskursen ges via föreläsningar och Internet.
Under kursen krävs att studenten lämnar in obligatoriska inlämningsuppgifter enligt kursens tidsplan.

Examination

Examination sker genom uppgifter och/eller tentamen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Atlestam, Barbro (red)
Titel: Informationssamhället: åter till framtiden.
Upplaga: 2004
Förlag: VINNOVA

Författare/red: Castells, Manuel
Titel: Internetgalaxen - reflektioner om internet, ekonomi och samhälle
Upplaga: 2002
Förlag: Bokförlaget Daidalos

Författare/red: Yeoman, I, Robertsson, M, Ali-Knight, J, Drummond, S, McMahon-Beattie, U
Titel: Festival and Events Management, An international arts and culture perspective.
Upplaga: 2003
Förlag: Butterworth-Heinemann Ltd, UK

Ytterligare artiklar kan tillkomma