Företagsekonomi GR (C), Företagande i upplevelseindustrin, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Företagsekonomi GR (C), Företagande i upplevelseindustrin, 7,5 hp

Business Administration Ba (C), Management in the Experience Industry, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ014G
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Företagande i upplevelseindustrin
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-30
 • Fastställd: 2007-04-23
 • Senast ändrad: 2019-03-14
 • Giltig fr.o.m: 2019-08-15

Syfte

Kursens syfte är att öka studenternas förståelse för upplevelseindustrin, inkluderande de kreativa näringarna och kulturekonomin i samhället. I kursen behandlas hur företag, städer och regioner kan arbeta strategiskt med upplevelseindustrin och den kreativa ekonomin för att öka sin konkurrenskraft.

Lärandemål

Studenten skall efter avslutad kurs
- kunna förstå och redogöra för upplevelseindustrin, kreativ ekonomi och andra relaterade koncept
- kunna förstå och förklara upplevelseindustrin och den kreativa ekonomins samhällseffekter
- kunna förstå och analysera utveckling, ledarskap och marknadsföring i företag inom den upplevelseindustri och den kreativa ekonomin

Innehåll

Under kursens inledning behandlas framväxten av det vi kallar upplevelseindustri och kreativ ekonomi i samhället. Därefter kommer fokus att vara på affärsutveckling, ledarskap och marknadsföring i företag inom denna sektor.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A/B) minst 52,5 hp, varav minst 22,5 hp avklarade från GR (B).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs;
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika former av övningar. Vid seminarier och gästföreläsningar gäller obligatorisk närvaro. Vissa undervisningsinslag är obligatoriska.

Distanskurs:
Distanskursens undervisning består av utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram, samt obligatoriska inlämningsuppgifter. Distanskursen har inga fysiska träffar. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Undervisningsspråket kan vara engelska.

Eget studentansvar: Studenterna ansvarar själv för det egna lärandet och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Begränsning av undervisningen: lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Examination

0010: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Campuskurs:
Examination sker genom skriftlig individuell tentamen. Även obligatoriska undervisningsinslag ska vara avklarade innan kursbetyg fastställs.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Distanskurs:
Examination sker genom skriftlig individuell tentamen. Även obligatoriska undervisningsinslag ska vara avklarade innan kursbetyg fastställs.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplan som gällde vid antagningstillfället. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Florida, Richard.
 • Titel: The rise of the creative class: and how its transforming work, leisure, community and everyday life.
 • Upplaga: senaste / latest
 • Förlag: Basic books, New York
 • Författare/red: Yeoman, I, Robertsson, M, Ali-Knight, J, Drummond, S, McMahon-Beattie, U
 • Titel: Festival and Events Management, An international arts and culture perspective.
 • Upplaga: 2003
 • Förlag: Butterworth-Heinemann Ltd, UK

Referenslitteratur

 • Författare/red: Hesmondhalgh, David.
 • Titel: The cultural industries.
 • Upplaga: senaste / latest
 • Förlag: Sage, London
Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer.

Articles will be added.

Sidan uppdaterades 2020-05-06