Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi GR (C), Internationell marknadsföring, 7,5 hp

Business Administration Ba (C), International Marketing, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ075G
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Internationell marknadsföring
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2009-04-02
Senast ändrad: 2013-10-11
Giltig fr.o.m: 2014-08-27

Syfte

Kursens syfte är att ge deltagarna fördjupade kunskaper om den internationella marknadsföringens villkor och förutsättningar, med särskild tonvikt vid kulturkompetens och personliga relationers betydelse.

Lärandemål

Studenter ska efter fullföljd kurs ha fått fördjupade kunskaper om marknadsföring och tvärkulturella relationer på internationella marknader. Insikt ska ha erhållits om de speciella krav som ställs vid internationella affärsförhandlingar och vid den anpassning av marknadsföringen som är nödvändig för att företag ska kunna sälja sina produkter på utländska marknader. Studenterna ska även ha förstått vikten av att utveckla och vidmakthålla goda relationer till utländska representanter och kunder. En god analytisk förmåga och teoretisk mognad rörande ämnesområdet ska ha uppnåtts under kursen, liksom förmågan att kunna applicera dessa teoretiska kunskaper på olika praktiska situationer. Studenternas vetenskapliga kunskaper ska, genom att skriva kurspapper och delta vid seminarier, ha lyfts till en nivå som innebär att deltagarna efter fullföljd kurs normalt sett ska vara redo att därefter klara av att skriva en kandidatuppsats i ämnet.

Innehåll

Kursen ger kunskaper om:
- företags internationaliseringsprocess och etablering på utländska marknader
- kulturella skillnader och problem vid internationell marknadsföring
- personliga relationers avgörande betydelse vid internationella affärer
- internationella affärsförhandlingar
- företagande på världsmarknaden.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A/B) minst 52,5 hp, varav minst 22,5 hp avklarade från GR (B).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen bygger på ett aktivt engagemang från studenternas sida. Föreläsningar kommer att varvas med seminarier.
Kursen ger möjligheter till fördjupningsstudier inom något av ovanstående delområden. Kursen kan komma att ges på engelska. Viss undervisning kan vara obligatorisk.

Examination

Examinationen sker genom skriftlig tentamen och/eller inlämningsuppgifter.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Hofstedt, Geert
Titel: Cultures and Organizations. Intercultural cooperation and its importance for survival . Software of the mind
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Harper Collins Publishers

Författare/red: Hollensen, Svend
Titel: Global Marketing. A decision-oriented approach
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Pearson Edu. Lim.

Artiklar och andra skrifter kan tillkomma.