Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats, 15 hp

Business Administration Ba (C), Bachelor Thesis, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ020G
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Kandidatuppsats
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2007-03-30
Senast ändrad: 2014-06-11
Giltig fr.o.m: 2014-08-29

Syfte

Kursen syftar till att ge träning i att
- självständigt identifiera, analysera och presentera ett företagsekonomiskt
problem,
- reflektera över företagsekonomins teori-, modell- och metodfrågor samt
- självständigt planera, genomföra samt skriftligt och muntligt redovisa en
utredning – en kandidatuppsats – på vetenskaplig grund.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- självständigt diskutera och behandla företagsekonomiska frågeställningar,
- självständigt avgränsa, utforma och utföra en mindre forskningsuppgift med
relevans för teori och problemställning och tillämpning av vetenskaplig
metod,
- självständigt genomföra en opposition samt aktivt och självständigt bidra i
seminariediskussioner
- fördjupa sina kunskaper i att formulera och använda sökstrategier, kunna kritiskt granska och analysera såväl källor som sökresultat, tolka litteraturreferenser samt känna till olika publikationstyper inom det vetenskapliga publiceringssystemet.

Innehåll

Kursen innebär att under ledning av handledare genomföra ett självständigt arbete. Uppsatsen skrivs och examineras i grupper om två. Om särskilda skäl föreligger kan kurskoordinatorn besluta om att uppsatsen kan skrivas enskilt. Omfattningen på uppsatsen ligger i normalfallet på mellan 30-40 sidor. Momentet avslutas med seminarier där kursdeltagarna aktivt deltar i försvar av den egna uppsatsen och opposition på andra uppsatser. I kursen ingår information av bibliotekspersonal om artikelsökning och databaser på en mer avancerad nivå.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A/B) minst 52,5 hp, varav minst 22,5 hp avklarade från B-nivå, samt GR (C) minst 7,5 hp. Dessutom krävs godkänd företagsekonomisk- eller annan samhällsvetenskaplig metodkurs uppgående till 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av handledningsträffar där problemformulering, litteraturval, arbetets uppläggning, genomförande och redovisning diskuteras. Handledarens roll är emellertid begränsad, för att på så sätt skapa utrymme för studenternas autonomi, kreativitet och personliga ansvarstagande. Vid tre tillfällen bör dock studenten presentera sitt arbete för handledaren. Uppsatskoordinator och handledare avgör i vilken utsträckning det skall förekomma obligatoriska seminarier i en uppsatskurs.

Examination

Examinationen sker i form av
- bedömning av färdig uppsats
- opposition på en annan students uppsats.

Kursen betygssätts med utgångspunkt från den uppsats som handledaren godkänt för examination. Betyget registreras när den slutjusterade uppsatsen lämnats in i ett exemplar till institutionen för arkivering.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: .

Litteratur väljs individuellt, i samråd med handledaren.