Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik, 7,5 hp

Business Administration Ba (C), Group Account and Auditing Methodology, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ099G
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Koncernredovisning och revisionsmetodik
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 20%
Naturvetenskap 80%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2009-10-12
Senast ändrad: 2013-10-14
Giltig fr.o.m: 2014-08-27

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper om koncernredovisningens innehåll och utformning samt redovisningsrapportering ur ett analytiskt perspektiv. Vidare syftar kursen till att ge praktiska kunskaper om revisionens innehåll och utformning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna kunna:
- beskriva och analysera olika kopplingar mellan teoretiska utgångspunkter och normgivning samt därtill följande praxis i företag och koncerner
- upprätta koncernredovisningar
- uppvisa praktiska insikter om revision och framför allt revisionsprocessen.

Innehåll

Kursen är en fortsättning på de grundläggande kurserna Externredovisning och Externredovisning och räkenskapsanalys. I kursen behandlas teoretiska och praktiska problem i samband med att redovisningsinformation upprättas av företag och andra organisationer för att lämnas ut till intressenter som underlag för deras beslutsfattande. En betydande del av kursen inriktas på koncernredovisningens innehåll, utformning och rapportering ur ett analytiskt perspektiv. Revisionsavsnittet orienteras mot revisionens mål och huvudprinciper samt revisionsprocessen och dess delar. I kursen ingår praktik om förutsättningarna så tillåter.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A/B) minst 52,5 hp varav minst 22,5 hp avklarade från GR (B). Dessutom krävs 22, 5 hp redovisningsinriktade kurser.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Viss undervisning kan vara obligatorisk.

Distanskursens undervisning består av utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen och/eller skriftliga inlämningsuppgifter som görs enskilt eller i grupp.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Kurskompendium revison, tillhandahålls av institutionen.

Författare/red: Lönnqvist, Rune
Titel: Årsredovisning i koncerner
Upplaga: senaste upplagan.
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Schuster, Walter
Titel: Koncernredovisning ur ett analysperspektiv
Upplaga: senaste upplagan.
Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

Titel: Samlingsvolymen - redovisning
Upplaga: senaste upplagan.
Förlag: FAR SRS Förlag

Titel: Samlingsvolymen - revision
Upplaga: senaste upplagan.
Förlag: FAR SRS Förlag

Vetenskapliga artiklar kan tillkomma.
Utdelat material tillkommer.