Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi GR (C), Ledarskap och organisationskultur, 7,5 hp

Business Administration Ba (C), Management and Organizational Culture, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ074G
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Ledarskap och organisationskultur
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2009-08-13
Senast ändrad: 2013-10-11
Giltig fr.o.m: 2014-08-27

Syfte

Kursens syfte är att stimulera till ett reflexivt och kritiskt förhållningssätt till teorier inom områdena organisationskultur och organisatorisk förändring, särskilt när det gäller kopplingen mellan organisationskultur och faktorer som ledarskap, prestationsförmåga och förändring.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- Definiera och förklara centrala begrepp inom organisationskultur och
organisatorisk förändring,
- Självständigt diskutera och kritiskt värdera organisationer som system i en
flerdimensionell omgivning och förstå orsaker till organisatorisk förändring,
- Analysera, urskilja och formulera företagsekonomiska problem och självständigt
samla in och behandla material utifrån formulerade frågeställningar avseende
organisationskultur och organisatorisk förändring,
- Självständigt avgränsa, utforma och utföra en skriftlig uppgift med relevans för
teori och problemställning och tillämpning av företagsekonomisk metod,
- Självständigt genomföra en opposition, aktivt och självständigt bidra i
seminariediskussioner samt presentera artiklar och eget arbete.

Innehåll

Kursen utgår från begreppet organisationskultur och behandlar olika teman med anknytning till organisationskultur.
- Organisationskultur som metafor och metaforer för organisationskultur
- Organisationskultur och ledarskap
- Organisationskultur och skandinaviskt ledarskap
- Organisationskultur och prestationsförmåga
- Organisationskultur och förändring

Behörighet

Företagsekonomi GR (A/B) minst 52,5 hp, varav minst 22,5 hp avklarade från GR (B).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursens olika teman behandlas i föreläsningar, litteraturseminarier och olika former av övningar. När det lämpar sig anlitas gästföreläsare. Viss undervisning kan vara obligatorisk. Kursspråk är engelska.

Examination

Examinationen sker genom individuell tentamen samt individuella och gruppvisa fördjupningsuppgifter och seminarier.
Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Czarniawska, Barbara; Sevón (red)
Titel: The Northern Lights
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Schein, E.
Titel: The corporate culture survival guide: Sense and nonsense about culture change
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Jossey-Bass

Författare/red: Schramm-Nielsen, J., Lawrence, P & Sivesind, K.H.
Titel: Management in Scandinavia: Culture, Context, and Change
Upplaga: 2004
Förlag: Edward Elgar
Kommentar: 204

Referenslitteratur

Författare/red: Alvesson, M
Titel: Understanding Organizational Culture
Upplaga: 2002
Förlag: Sage
Kommentar: 214

Författare/red: Johansson Robinowitz, C. & Werner Carr, L
Titel: Modern-day Vikings: A Practical Guide to Interacting with the Swedes
Upplaga: 2001
Förlag: Intercultural Press, cop
Kommentar: 199