Företagsekonomi GR (C), Ledarskap och organisationskultur, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Företagsekonomi GR (C), Ledarskap och organisationskultur, 7,5 hp

Business Administration Ba (C), Management and Organizational Culture, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ074G
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Ledarskap och organisationskultur
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-30
 • Fastställd: 2009-08-13
 • Senast ändrad: 2020-05-26
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursens syfte är att stimulera till ett reflexivt och kritiskt förhållningssätt till teorier inom områdena organisationskultur och organisatorisk förändring, särskilt när det gäller kopplingen mellan organisationskultur och faktorer som ledarskap, prestationsförmåga och förändring.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- Definiera och förklara centrala begrepp inom organisationskultur och
organisatorisk förändring,
- Självständigt diskutera och kritiskt värdera organisationer som system i en
flerdimensionell omgivning och förstå orsaker till organisatorisk förändring,
- Analysera, urskilja och formulera företagsekonomiska problem och självständigt
samla in och behandla material utifrån formulerade frågeställningar avseende
organisationskultur och organisatorisk förändring,
- Självständigt avgränsa, utforma och utföra en skriftlig uppgift med relevans för
teori och problemställning och tillämpning av företagsekonomisk metod,
- Självständigt genomföra en opposition, aktivt och självständigt bidra i
seminariediskussioner samt presentera artiklar och eget arbete.

Innehåll

Kursen utgår från begreppet organisationskultur och behandlar olika teman med anknytning till organisationskultur.
- Organisationskultur som metafor och metaforer för organisationskultur
- Organisationskultur och ledarskap
- Organisationskultur och skandinaviskt ledarskap
- Organisationskultur och prestationsförmåga
- Organisationskultur och förändring

Behörighet

Företagsekonomi GR (A/B) minst 52,5 hp, varav minst 22,5 hp avklarade från GR (B).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen kan bestå av fysiska och digitala föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, olika former av övningar och näringslivsinslag samt utlagt material. Vid seminarier och näringslivsinslag gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletteringsuppgift). Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Distanskurs:
Undervisningen kan bestå av digitala föreläsningar, digitala seminarier, utlagt material, någon form av näringslivsinslag och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram. Eventuella fysiska träffar är inte obligatoriska, förutom i de fall en skriftlig individuell salstentamen förekommer. Vid digitala seminarier gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletteringsuppgift). Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Eget studentansvar: Studenten ansvarar själv för sitt eget lärande och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Begränsning av undervisningen: Lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Examination

3000: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1 (inklusive seminariedeltagande), 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3001: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2 (inklusive seminariedeltagande), 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3002: Skriftlig inlämningsuppgift 1 (inklusive seminariedeltagande), 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

3003: Skriftlig inlämningsuppgift 2 (inklusive seminariedeltagande), 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

3004: Skriftlig inlämningsuppgift 3, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

3005: Näringslivsinslag, Praktisk tillämpning, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Campuskurs och Distanskurs:

Vid hemtentamen eller skriftlig inlämningsuppgift kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Alvesson, M.
 • Titel: Understanding organizational culture
 • Upplaga: 2
 • Förlag: Sage Publications Ltd.
 • Författare/red: Schein, E.
 • Titel: The corporate culture survival guide: Sense and nonsense about culture change
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Jossey-Bass
 • Författare/red: Schramm-Nielsen, J. Lawrence, P. & Sivesind, K. H.
 • Titel: Management in Scandinavia culture, context and change.
 • Upplaga: Senaste upplagan / latest edition
 • Förlag: Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Referenslitteratur

 • Författare/red: Hofstede, G.
 • Titel: Cultures and organizations software of the mind intercultural cooperation and its importace for survival.
 • Upplaga: senaste upplagan / latest edition
 • Förlag: McGraw-Hill Companies Inc.
 • Författare/red: Johansson Robinowitz, C. & Werner Carr, L. (2001).
 • Titel: Modern-day Vikings: A practical guide to interacting with the Swedes
 • Upplaga: Senaste upplagan / latest edition
 • Förlag: Intercultural Press Inc.
Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer.

Sidan uppdaterades 2020-05-26