Kursplan

Kursplan för Företagsekonomi GR (C), Marknadsundersökningar, 7,5 hp

Business Administration BA (C), Business Research, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ125G
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Marknadsundersökningar
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 0001-01-01
 • Fastställd: 2015-12-22
 • Senast ändrad: 2019-03-14
 • Giltig fr.o.m: 2019-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper i att designa och bedriva kvalificerade vetenskapliga undersökningar.

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för centrala begrepp inom kvalitativa och kvantitativa metoder
- Utvärdera olika metoder och argumentera dess lämplighet utifrån ett aktuellt innovations- och marknadsföringsproblem
- Bearbeta och tolka kvalitativ data
- Bearbeta och tolka kvantitativ data
- Analysera och dra slutsatser utifrån kvalitativ och kvantitativ data
- Genomföra en undersökning, sammanställa, författa och presentera ett beslutsunderlag

Innehåll

I kursen ges grundläggande kunskaper i att bedriva marknadsundersökningar och
Forskningsprojekt, sett ur ett innovationsperspektiv. Studenterna kommer att utveckla sin förmåga att planera,
genomföra och presentera marknadsundersökningar i syfte att ta fram strategiska
beslutsunderlag. Inom kursen varvas kvalitativa undersökningsmetoder för
djupare förståelse med kvantitativa undersökningsmetoder för mer generella
resultat. Under kursen tränas studenterna i vetenskaplig metod, strategisk
tänkande, i skriftlig och muntlig presentationsteknik.
Inom kursen avhandlas grundläggande och centrala begrepp inom
Innovations och marknadsundersökningsområdet. Studenterna tränas i att genomföra och presentera kvalitativa och kvantitativa undersökningar.

Detta innebär att kursen innehåller:

- Användning och bearbetning av interna och externa sekundära data
- Kvalitativa undersökningar utifrån ett innovationsperspektiv
- Kvantitativa undersökningar och observationstekniker utifrån ett innovationsperspektiv
- Rapportförfattande och presentationer vid seminarier
- Internationella innovationsinriktade marknadsundersökningar

Behörighet

Företagsekonomi GR (A/B), minst 52,5 hp varav minst 22,5 hp avklarade från Företagsekonomi GR (B)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs;
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika former av övningar. Vid seminarier och gästföreläsningar gäller obligatorisk närvaro. Vissa undervisningsinslag är obligatoriska.

Distanskurs:
Distanskursens undervisning består av utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram, samt obligatoriska inlämningsuppgifter. Distanskursen har inga fysiska träffar. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Undervisningsspråket kan vara engelska.

Eget studentansvar: Studenterna ansvarar själv för det egna lärandet och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Begränsning av undervisningen: lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Examination

Campuskurs:
Examination sker genom skriftlig individuell tentamen. Även obligatoriska undervisningsinslag ska vara avklarade innan kursbetyg fastställs.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Distanskurs:
Examination sker genom skriftlig individuell tentamen. Även obligatoriska undervisningsinslag ska vara avklarade innan kursbetyg fastställs.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplan som gällde vid antagningstillfället. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Malhotra, N.K., Birks, D.F. & Wills, P.A.
 • Titel: Essentials of Marketing Research
 • Förlag: Pearson
 • Upplaga: Senaste upplagan.
Vetenskapliga artiklar tillkommer.