Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori, 7,5 hp

Business Administration Ba (C), Accounting and Auditing Theory, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ098G
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Redovisnings- och revisionsteori
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 20%
Naturvetenskap 80%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2009-10-12
Senast ändrad: 2013-10-14
Giltig fr.o.m: 2014-08-27

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper om redovisningsteorier, redovisningsprinciper och konceptuella ramverk samt olika kopplingar till normgivning och praxis i företag och koncerner. Vidare syftar kursen till att ge grundläggande teoretiska kunskaper om revision.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna kunna:
- redogöra för konceptuella ramverk och andra teoretiska utgångspunkter
som ligger till grund för externredovisningens utformning
- beskriva och analysera olika redovisningsteorier och hur dessa kan förhålla sig till varandra och till redovisning i praktiken
- beskriva och analysera grundläggande teoretiska utgångspunkter avseende revision.

Innehåll

Kursen är en fortsättning på de grundläggande kurserna Externredovisning och Externredovisning och räkenskapsanalys. I kursen förs fördjupade resonemang om redovisningsteorier om redovisningsprinciper. Vidare behandlas det konceptuella ramverk som ligger till grund för redovisningens utformning och innehåll. I revisionsavsnittet avhandlas teoretiska aspekter på revisionens funktion och dess roll i samhället. I anslutning härtill behandlas revisorernas roll, uppgifter och ansvar i ett vidare sammanhang. Inom ramen för kursen görs kopplingar till internationell och nationell normgivning avseende såväl redovisning som revision. I kursen ingår praktik om förutsättningarna så tillåter.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A/B) minst 52,5 hp, varav minst 22,5 hp avklarade från GR (B). Dessutom krävs 22,5 hp redovisningsinriktade kurser.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Viss undervisning kan vara obligatorisk.

Distanskursens undervisning består av utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen och/eller skriftliga inlämningsuppgifter som görs enskilt eller i grupp.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Kurskompendium revison, tillhandahålls av institutionen.

Författare/red: Deegan, Craig & Unerman, Jeffrey
Titel: Financial accounting theory
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Mc Graw-Hill,

Författare/red: Lennard, Andrew
Titel: Stewardship and the objectives of financial statements
Upplaga: 2007
Förlag: Accounting in Europe 4(1), pp. 51-66

Författare/red: Nilsson, Stellan
Titel: Redovisningens nomer och normbildare - en nationell och internationell översikt
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

Titel: Samlingsvolymen - redovisning
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: FAR SRS Förlag

Titel: Samlingsvolymen - revision
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: FAR SRS Förlag

Vetenskapliga artiklar kan tillkomma.

Utdelat material tillkommer.