Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori, 7,5 hp

Business Administration Ba (C), Accounting and Auditing Theory, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ098G
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Redovisnings- och revisionsteori
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 20%, Naturvetenskap 80%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Fastställd: 2009-10-12
 • Senast ändrad: 2020-05-29
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper om redovisningsteorier, redovisningsprinciper och konceptuella ramverk samt olika kopplingar till normgivning och praxis i företag och koncerner. Vidare syftar kursen till att ge grundläggande teoretiska kunskaper om revision.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna kunna:
- redogöra för konceptuella ramverk och andra teoretiska utgångspunkter
som ligger till grund för externredovisningens utformning
- beskriva och analysera olika redovisningsteorier och hur dessa kan förhålla sig till varandra och till redovisning i praktiken
- beskriva och analysera grundläggande teoretiska utgångspunkter avseende revision.

Innehåll

Kursen är en fortsättning på de grundläggande kurserna Externredovisning och Externredovisning och räkenskapsanalys. I kursen förs fördjupade resonemang om redovisningsteorier om redovisningsprinciper. Vidare behandlas det konceptuella ramverk som ligger till grund för redovisningens utformning och innehåll. I revisionsavsnittet avhandlas teoretiska aspekter på revisionens funktion och dess roll i samhället. I anslutning härtill behandlas revisorernas roll, uppgifter och ansvar i ett vidare sammanhang. Inom ramen för kursen görs kopplingar till internationell och nationell normgivning avseende såväl redovisning som revision. I kursen ingår praktik om förutsättningarna så tillåter.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A/B) minst 52,5 hp, varav minst 22,5 hp avklarade från GR (B). Dessutom krävs 22,5 hp redovisningsinriktade kurser.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen kan bestå av fysiska och digitala föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, olika former av övningar och näringslivsinslag samt utlagt material. Vid seminarier och näringslivsinslag gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletteringsuppgift). Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Distanskurs:
Undervisningen kan bestå av digitala föreläsningar, digitala seminarier, utlagt material, någon form av näringslivsinslag och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram. Eventuella fysiska träffar är inte obligatoriska, förutom i de fall en skriftlig individuell salstentamen förekommer. Vid digitala seminarier gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig
kompletteringsuppgift). Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Eget studentansvar: Studenten ansvarar själv för sitt eget lärande och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Begränsning av undervisningen: Lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Examination

2000: Individuell skriftlig tentamen, 6,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2001: Skriftlig inlämningsuppgift (inklusive seminariedeltagande), 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2002: Näringslivsinslag, Praktisk tillämpning, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Campuskurs och Distanskurs:
Vid hemtentamen eller skriftlig inlämningsuppgift kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Carrington, T.
 • Titel: Revision
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Deegan, C. & Unerman, J.
 • Titel: Financial Accounting Theory: European Edition
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Mc Graw-Hill
 • Författare/red: Nilsson, S.
 • Titel: Redovisningens normer och normbildare - en nationell och internationell översikt
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur

Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer.

Sidan uppdaterades 2020-06-26