Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi GR (C), Reglering och finansiella tjänster, 7,5 hp

Business Administration BA (C), Regulation and Financial Services, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ122G
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Reglering och finansiella tjänster
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2016-03-04
Fastställd: 2016-07-01
Senast ändrad: 2016-07-01
Giltig fr.o.m: 2016-09-02

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om bankreglering och finansiella tjänster med fokus på vad som karaktäriserar en modern bank, rådgivning och försäljning av finansiella tjänster. Syftet är även att öka förståelsen för bankers roll i samhället och hur de organiseras med hänsyn till viktiga lagar som reglerar dess verksamhet.
Kursen ger vidare en fördjupad historisk förståelse för bankers uppkomst och fortlevnad samt dess påverkan på det omgivande samhället. En målsättning med kursen är att koppla samman den historiska och forskningsgenererade kunskapen med den aktuella praktiken inom bankbranschen för att på så sätt skapa användbar kunskap för förståelse för grundläggande problem och analyser av olika finansiella verksamheter.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten
- erhållit en fördjupad förståelse om bankers verksamhet inklusive deras historiska uppkomst, organisation och fortlevnad
- kunna analysera och förstå branschens utveckling, olika typer av banktjänster och vad som skiljer dessa från andra tjänster
- ha god kännedom om och förståelse för de viktigaste lagarna som reglerar bankverksamhet
- ha god kännedom om de teoretiska fälten och kunna visa förmåga att kritiskt värdera dessa teorier
- upprätta erforderliga kalkyler och beräkningar
- på basis av historisk kunskap kunna identifiera, analysera och rapportera strategiska frågor för organisationer och företag inom bankbranschen
- skriftligt och muntligt kunna rapportera fördjupad kunskap relaterad praktiska problem och fall inom bankbranschen

Innehåll

Tjänster av varierande slag och art har blivit allt viktigare i samhället, vilket ökar komplexiteten. I synnerhet har marknaden för finansiella tjänster utvecklats snabbt. Nya produkter och tjänster skapas i snabb takt som gamla gränser mellan branscher flyter ihop eller förflyttas. Banker säljer försäkringar och försäkringsbolag säljer banktjänster. Regleringarna ökar i samma fart och även önskemålen om finansiell stabilitet. Viktiga frågor är hur en människa respektive en organisation ska kunna orientera sig i detta framväxande landskap, och göra erforderliga kalkyler och beräkningar samt avgöra vilka utmaningar som ligger framför oss.

Kursen innefattar i huvudsak följande delområden:

– uppkomsten av bankverksamhet från ett historiskt perspektiv och upprätthållande av en modern bankverksamhet
– den moderna bankverksamhetens olika inriktningar och framtid samt organisation av en modern bankverksamhet
– olika typer av banktjänster och deras huvudsakliga uppgifter
– rådgivning av banktjänster
– lagar som reglerar den svenska bankverksamheten, främst avseende: lagen om bank och finansieringsrörelse, rådgivning inklusive dokumentation, banksekretess och hantering av personuppgifter, kapitaltäckningsregler (Basel-regelverket) samt de reglerande myndigheternas roll
– vilka olika intressenter som påverkar samt hur de påverkar bankverksamheten

Behörighet

Företagsekonomi GR (A/B) minst 52,5 hp, varav minst 22,5 hp avklarade från GR (B).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker genom föreläsningar och seminarier.

Examination

Examination sker genom Problembaserat lärande (PBL) i form av analyser av fallstudier som seminariebehandlas samt genom skriftlig tentamen. Vid seminarier och gästföreläsningar gäller obligatorisk närvaro.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Kindleberger, C.P.
Titel: A financial history of Western Europe.
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Routledge.

Författare/red: Oxenstierna, G.
Titel: Placeringsrådgivning: Kunskap inför Swedsecliceringen
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Studentlitteratur.

Författare/red: Rose, S., & Hudgins, S.
Titel: Bank Management & Financial Services.
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: McGraw Hill

Referenslitteratur

Författare/red: Freixas, X., Hartman, P., & Mayer, C.
Titel: Handbook of European Financial Markets and Institutions
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Oxford University Press.

Författare/red: Garton, J.
Titel: The Regulation of Organised Civil Socitety
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Hart Publishing.

Övriga källor:
URL http://www.swedishbankers.se.
URL http://www. www.fi.se.

Ytterligare undervisningsmaterial i form av artiklar tillkommer.