Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi GR (C), Relationship Marketing Management, 15 hp

Business Administration GR (C), Relationship Marketing Management, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ113G
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Relationship Marketing Management
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2014-03-14
Senast ändrad: 2014-08-19
Giltig fr.o.m: 2014-08-26

Syfte

Kursens syfte är att ge studenterna fördjupad kunskap om relationsmarknadsföring, med speciell fokus på kundrelationer på konsumentmarknaden. Utveckling av långsiktiga kundrelationer diskuteras ur olika perspektiv.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten
- Ha en allmän kännedom om de teoretiska grunderna för relationsmarknadsföringsparadigmet
- Ha förmåga att förstå och analysera förutsättningarna för att bygga långsiktiga relationer med kunder

Innehåll

I kursen behandlas relationsmarknadsföring, med fokus på konsumentmarknadsföring. Begrepp som behandlas är tjänstemarknadsföring, customer relationship management, kundorientering, kundnöjdhet, commitment management, värdebaserad marknadsföring och kunddriven innovationsutveckling.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A/B) minst 52,5 hp varav minst 22,5 hp avklarade från GR (B).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt.

Examination

Examination sker genom kursrapporter och skriftlig tentamen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Wilson, A., Zeithaml, V.A., Bitner, M.J. & Gremler, D.D.
Titel: Services Marketing. Integrating Customer Focus Across the Firm
Upplaga: Senaste upplagen
Förlag: McGraw Hill
Webbadress: www.mcgraw-hill.co.uk

Författare/red: Zineldin, M., Bill, F. & Philipson, S.
Titel: Relationship Management for the Future
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Ytterligare undervisningsmaterial i form av artiklar uppgående till cirka 1000 sidor tillkommer.

Additional learning material: articles amounting to approx.1000 pages