Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi GR (C), Relationsmarknadsföring och varumärkesstrategi, 7,5 hp

Business Administration Ba (C), Relationship Marketing and Brand Strategy, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ109G
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Relationsmarknadsföring och varumärkesstrategi
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2012-09-01
Fastställd: 2013-01-18
Senast ändrad: 2013-10-11
Giltig fr.o.m: 2014-08-27

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper i varumärkesteori och marknadsföringsteori samt fördjupad förståelse för dess tillämpning.

Lärandemål

Studenter ska efter fullföljd kurs
- ha tillgodogjort sig fördjupade kunskaper om marknadsföringens olika
delområden och funktioner,
- ha tillgodogjort sig fördjupade kunskaper om varumärkens
delområden och funktioner,
- på en fördjupad akademisk nivå kunna analysera varumärken och strategier inom området,
- fått en fördjupad förmåga till en teoretisk insikt gällande varumärke som fenomen,
- ökat sin förmåga att kommunicera vetenskapliga resultat såväl skriftligt som muntligt.

Innehåll

Kursen behandlar varumärkesteori samt marknadsföringsteori inriktad på både strategisk och teoretisk nivå.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A/B), minst 52,5 hp, varav minst 22,5 hp avklarade från GR (B).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Viss undervisning kan vara obligatorisk.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga obligatoriska samt muntliga inlämningsuppgifter.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Aaker, David
Titel: Building strong brands
Upplaga: 2010

Författare/red: Gummesson, Evert
Titel: Total relationship marketing
Upplaga: 2008

Artiklar kan tillkomma. / Articles may be included.

Övrig information

Kursen kan komma att ges på engelska.