Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi GR (C), Risk Management, 7,5 hp

Business Administration Ba (C), Risk Management, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ101G
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Risk Management
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 20%
Naturvetenskap 80%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2009-10-12
Senast ändrad: 2013-10-11
Giltig fr.o.m: 2014-08-27

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om riskidentifiering, riskanalys och riskbedömning inom företag samt tillämpningen av olika metoder för riskhantering.

Lärandemål

Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs:
- ha skaffat sig kunskap om begreppet risk, riskmanagement och olika typer av
riskhantering.
- ha skaffat sig färdigheter att tillämpa de vanligaste metoderna för riskhantering.
- kunna bygga modeller för riskbedömning och riskhantering.
- känna till de institutioner som hanterar risker i Sverige.

Innehåll

Kursen orienterar om riskhantering inom företag med betoning på finansiella risker. Beskrivning av typiska risksituationer med bakomliggande orsaker kommer att diskuteras i kursen. Kursen innehåller de vanligaste metoderna för att identifiera, analysera, bedöma och följa upp de risker företag är utsatta för.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A/B) minst 52,5 hp, varav minst 22,5 hp avklarade från GR (B).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier och olika former av övningar.

Examination

Skriftlig tentamen eller muntligt tentamen och/eller PM-uppgifter.Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Hamilton, G.
Titel: Risk Management 2000.
Upplaga: Upplaga 2 eller senare
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Randquist, M
Titel: Försäkringsboken
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Bilda förlag

Författare/red: Rejda, G.E.
Titel: Principles of Risk Management and Insurance
Upplaga: Upplaga 10 eller senare