Kursplan

Kursplan för Företagsekonomi GR (C), Risk och försäkring, 7,5 hp

Business Administration BA (C), Risk and Insurance, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ123G
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Risk och försäkring
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomivetenskap och juridik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2016-03-04
 • Fastställd: 2016-06-15
 • Senast ändrad: 2016-06-15
 • Giltig fr.o.m: 2017-01-09

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om samhälleliga risker i samband med försäkring och försäkringstjänster samt vad som karaktäriserar ett modernt försäkringsbolag. Syftet är även att öka förståelsen för försäkringsbolags roll i samhället och hur de organiseras med hänsyn till viktiga lagar som reglerar dess verksamhet.
Kursen ger vidare en historisk förståelse för hur idén om att beräkna och förutsäga sannolikheter för risker uppstod och om försäkringsbolags uppkomst och fortlevnad samt dess påverkan på det omgivande samhället. En målsättning med kursen är att koppla samman den historiska och forskningsgenererade kunskapen med den aktuella praktiken inom försäkringsbranschen för att på så sätt skapa användbar kunskap för förståelse för grundläggande problem och analyser av olika finansiella verksamheter.

Lärandemål

Efter avslutade kurs ska studenten
- erhållit en fördjupad förståelse för försäkringsbolags verksamhet inklusive deras uppkomst, organisation och fortlevnad
- kunna analysera och förstå branschens utveckling, olika typer av försäkringar och vad som skiljer dessa från andra tjänster
- ha god kännedom om och förståelse för de viktigaste lagarna som reglerar försäkringsverksamhet
- ha god kännedom om de teoretiska fälten och kunna visa förmåga att kritiskt värdera dessa teorier
- upprätta erforderliga kalkyler och beräkningar
- på basis av historisk kunskap kunna identifiera, analysera och rapportera strategiska frågor för organisationer och företag inom försäkringsbranschen
- skriftligt och muntligt kunna rapportera fördjupad kunskap relaterad till praktiska problem och fall inom försäkringsbranschen

Innehåll

Tjänster av varierande slag och art har blivit allt viktigare i samhället, vilket ökar komplexiteten. Inte minst har marknaden för försäkringar utvecklats snabbt. Nya produkter och tjänster skapas i snabb takt som gamla gränser mellan branscher flyter ihop eller förflyttas. Försäkringsbolag säljer banktjänster och banker säljer försäkringar. Regleringarna ökar i samma fart. Viktiga frågor är hur en människa respektive en organisation ska kunna orientera sig i detta framväxande landskap, och göra erforderliga kalkyler och beräkningar samt avgöra vilka utmaningar som ligger framför oss.

Kursen innehåller i huvudsak följande delområden:

– uppkomsten av försäkringsverksamhet ur ett historiskt perspektiv, inklusive de teoretiska tankesystem som ligger bakom idéerna om ”försäkring” som en kommersiell produkt/tjänst
– den moderna försäkringsverksamhetens olika inriktningar och framtid samt organisation av en modern försäkringsverksamhet
– olika typer av försäkringstjänster och deras huvudsakliga uppgifter
– rådgivning av försäkringstjänster
– lagar som reglerar den svenska försäkringsverksamheten, främst avseende: rådgivning, krav på dokumentation, sekretess och hantering av personuppgifter, Solvens och konsolideringsgrad
– vilka olika intressenter som påverkar samt hur de påverkar försäkringsverksamheten

Behörighet

Företagsekonomi GR (A/B) minst 52,5 hp, varav minst 22,5 hp avklarade från GR (B).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

Examination sker genom Problembaserat lärande (PBL) i form av analyser av fallstudier som seminariebehandlas samt genom skriftlig tentamen. Vid seminarier och gästföreläsningar gäller obligatorisk närvaro.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Garton, J.
 • Titel: The Regulation of Organised Civil Socitety
 • Förlag: Hart Publishing.
 • Upplaga: Senaste upplagan.

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bengtsson, B.
 • Titel: Försäkringsrätt: Några huvudlinjer.
 • Förlag: Norstedts Juridik.
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Författare/red: Hacking, I.
 • Titel: The Emergence of Probability.
 • Förlag: Cambridge University Press.
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Författare/red: Rejda, G E.
 • Titel: Principles of risk management and insurance.
 • Förlag: Pearson Education.
 • Upplaga: Senaste upplagan.
Ytterligare undervisningsmaterial i form av artiklar tillkommer.