Kursplan

Kursplan för Företagsekonomi GR (C), Transformativt ledarskap, 7,5 hp

Business Administration BA (C), Change Management, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ124G
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Transformativt ledarskap
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig avdelning: Ekonomivetenskap och juridik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 0001-01-01
 • Fastställd: 2015-12-22
 • Senast ändrad: 2015-12-22
 • Giltig fr.o.m: 2015-10-23

Syfte

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om ledarskap vid organisationsförändringar och om förändringsmetoder. Tanken är att stimulera till ett reflexivt och kritiskt förhållningssätt till teorier inom områdena ledarskap, organisationskultur och organisatorisk förändring, särskilt när det gäller motivation och förändringsbenägenhet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- definiera och förklara centrala begrepp inom ledarskaps- och organisations-
kultur och förändringsteori
- återge traditionella och nyare ledande teorier på området
- jämföra och diskutera olika teorier och skolbildningar
- tillämpa organisationsteori på problem i dagens samhälle, som exempelvis
att beskriva och analysera ett företags organisation utifrån aktuella teorier
- i kortare rapporter eller PM behandla en avgränsad frågeställning och jämföra
praktik och teori
- aktivt och självständigt förbereda och delta i seminariediskussioner och
genomföra kortare egna presentationer
- använda grundläggande sökteknik i någon/några för ämnet relevanta
databaser

Innehåll

Kursen utgår från begreppet organisationskultur och behandlar olika teman med anknytning till organisationskultur.
- Organisationskultur och vikten av subkulturer
- Organisationskultur och situationsbundet ledarskap
- Organisationskultur och förändring
- Organisationskultur och motivation
- Organisationskultur och prestationsförmåga
- Organisationskultur i en föränderlig omvärld

Behörighet

Företagsekonomi GR (A,B) minst 52,5 hp varav minst 22,5 hp avklarade från GR (B).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

I kursen ingår en föreläsningsserie samt ett antal seminarier där olika frågeställningar och studentarbeten diskuteras. Seminarierna är obligatoriska.

Examination

Tre arbeten ska skrivas individuellt och i grupp. Först skriver ni en individuell uppgift, sedan skriver ni i grupp en ”recension” av de vetenskapliga artiklar där ni lyfter fram likheter och olikheter mellan artikelförfattarnas synsätt och resultat utifrån ett av er valt tema, samt formulerar en forskningsfråga. Förutom detta ska ni skriva en minitenta.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (Högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.
Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Boussebaa, Mehdi and Glenn Morgan
 • Artikeltitel: “Managing talent across national borders: the challenges faced by an international retail group”
 • År/Volym/nr/sidor: 2008, Vol. 4 No. 1
 • Tidskrift: Critical Perspectives on International Business
 • Författare: Driver, Michaela
 • Artikeltitel: From Loss to Lack: Stories of Organizational Change as Encounters with Failed Fantasies of Self, Work and Organization
 • År/Volym/nr/sidor: Sage Publications (16): 353-369
 • Tidskrift: Organization
 • Författare: Murphy, Jonathan
 • Artikeltitel: “Critical challenges in the emerging global managerial order”
 • År/Volym/nr/sidor: 2008, Vol. 2 No. 2
 • Tidskrift: Critical Perspectives on International Business
 • Författare: Pimentel Duarte da Fonseca, Ana, C
 • Artikeltitel: Management Control Systems: Universal Practices or National Practices?
 • År/Volym/nr/sidor: 2010, Vol. 6 No 2/3 2010 pp. 190-207
 • Tidskrift: Critical Perspectives on International Business
 • Författare/red: Schein, E
 • Titel: The corporate culture survival guide: Sense and nonsense about culture change
 • Förlag: Jossey-Bass
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Senior, B & Swailes, S
 • Titel: Organizationel Change
 • Förlag: Prentice Hall, Upper Saddle River
 • Upplaga: 4th Edition 2010
Ytterligare artiklar kan tillkomma.