Genusvetenskapen syftar till att förstå och kritiskt granska maktstrukturer i samhället utifrån en unik transdisciplinär kompetens, med särskilt fokus på exempelvis genus, sexualitet, ras, etnicitet, klass, ålder, religion, könsuttryck, funktionsförmåga, kroppskonstitution, geopolitisk placering.

Genusvetenskap är ett vetenskapligt ämne med en unik transdisciplinär kompetens vad gäller kunskap om och kritiska analyser av olika typer av maktstrukturer (såsom, men inte begränsat till: genus, sexualitet, ras, etnicitet, klass, ålder, religion, könsuttryck, funktionsförmåga, kroppskonstitution, geopolitisk placering) och hur de samvarierar med varandra i exempelvis samhälle, politik, kultur, teknik och mellanmänskliga relationer. Fokus för fältet är att på bred front undersöka, problematisera, ifrågasätta och förändra normativa föreställningar kring socio-kulturella maktstrukturer samt belysa vad sådana föreställningar gör i termer av maktrelationer, privilegier, diskriminering och förtryck i olika kontexter. Genusvetenskaplig kunskap innefattar ett reflexivt, kritiskt, ifrågasättande och kreativt förhållningssätt till vetenskaplig produktion, didaktik, skrivande och kunskapande.

På Mittuniversitetet erbjuder vi distanskurser i genusvetenskap på grund-, fortsättning och kandidatnivå såväl som ett mindre antal fristående kurser.