Genusvetenskap är ett vetenskapligt ämne som kritiskt undersöker olika typer av socio-kulturella maktstrukturer (såsom, men inte begränsat till: genus, sexualitet, ras, etnicitet, klass, ålder, religion, könsuttryck, funktionsvariation, kroppskonstitution, geopolitisk placering) och hur de samvarierar med varandra i exempelvis samhälle, politik, kultur, teknik och mellanmänskliga relationer. Fokus för den genusvetenskapliga kunskapsproduktionen är att på bred front analysera, problematisera och förändra dessa strukturer samt belysa hur de manifesterar sig som makt, privilegier, diskriminering och förtryck i olika kontexter.

Undervisningen i genusvetenskap vid Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet utgår från vår situering som universitet mitt i det sydsamiska området i Saepmie och vilar på en aktivistisk intersektionell och normkritisk förståelseram. Detta innebär bland annat att vi är särskilt uppmärksamma på betydelsen av plats och privilegier i våra maktanalyser, att vi visar på agens i relation till de områden vi arbetar med och att vi strävar efter att arbeta och undervisa dekolonialt och klimatmedvetet.

Genusvetenskap vid Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet erbjuder grund,- fortsättnings- och kandidatkurser i genusvetenskap samt fristående kurser i urfolksfeminismer, normkritik och klimatfeminism. Kurser i ämnet genusvetenskap ingår även i Risk- och krishanteringsprogrammet. Alla vi som arbetar inom ämnet genusvetenskap är på olika sätt engagerade aktivistiskt inom frågor som ligger nära vår forskning/undervisning.

Förutom att genusvetenskap är ett eget ämne finns även Forum för Genusvetenskap (FGV) som är en tvärvetenskaplig och campusövergripande plattform för att initiera och samordna genusforskning vid universitetet. Här ingår forskare som använder eller är nyfikna på ett genusperspektiv inom sitt eget ämne och FGV anordnar aktiviteter i Sjädtavallie/Sundsvall och Staare/Östersund för att uppmärksamma betydelsen av kritiska genusanalyser.

Sidan uppdaterades 2014-08-22