Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Genusvetenskap GR (A), 30 hp

Gender Studies BA (A), 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: GE024G
 • Ämne huvudområde: Genusvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Fastställd: 2021-04-11
 • Senast ändrad: 2021-04-11
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till genusvetenskap som kunskapsfält både i sin egen rätt och som intervention inom andra vetenskapsområden samt till att ge grundläggande kunskaper om intersektionalitet och feministisk metodologi. Kursen bidrar till att skapa förståelse för genusvetenskapens rötter i feministisk aktivism och framväxt i en nordisk kontext. Kursen introducerar den kritiska blick på samtiden som är central för genusvetenskaplig kunskapsproduktion och introducerar genusvetenskapliga analytiska verktyg.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:

Moment 1:
- på en grundläggande nivå beskriva hur genus ges betydelse för socialt liv, kultur
och vetenskap
- på en grundläggande nivå redogöra för genusvetenskapens framväxt och
koppling till feministisk aktivism

Moment 2:
- på en grundläggande nivå problematisera hur genus varierar i relation till tid,
plats och andra maktrelationer med utgångspunkt i sociala rörelser och aktivism
- På en grundläggande nivå applicera kritiska genusvetenskapliga analytiska
verktyg

Moment 3:
- redogöra för de teoretiska och historiska grunderna för
intersektionalitetsbegreppet
- genomföra en intersektionell analys av ett samhällsfenomen eller kulturprodukt

Moment 4:
- demonstrera kännedom om genusvetenskaplig metodologi
- kritiskt granska vetenskaplig kunskapsproduktion utifrån genusvetenskaplig
metodologi

Innehåll

Moment 1: Introduktion till genusvetenskap och feminism, 7,5 hp (Introduction to Gender Studies and Feminism, 7,5 credits) ger en introduktion till genusvetenskap som kunskapsfält både i sin egen rätt och som intervention inom andra vetenskapsområden. Under kursen presenteras genusvetenskapens historiska rötter och ämnets framväxt i en nordisk kontext.

Momet 2: Tematisk fördjupning i aktivism 7,5 hp (Activism, 7,5 credits) behandlar samtida aktivism utifrån genusvetenskapliga teorier.

Moment 3: Intersektionellt tänkande, 7,5 hp (Intersectional Thought, 7,5 credits) ger grundläggande kunskaper om hur genus görs i samspel med andra sociala maktrelationer samt vilka konsekvenser detta får för människors livsvillkor i det moderna samhället.

Moment 4: Feministisk metodologi, 7,5 hp (Feminist Methodology, 7,5 credits) ger en introduktion till feministisk metodologi och den feministiska kritiken av modern vetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges på halvfart och som distanskurs med distansoberoende teknik. Studenten behöver tillgång till dator med internetuppkoppling.

Examination

1000: Introduktion till genusvetenskap och feminism, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2000: Tematisk fördjupning i aktivism, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

3000: Intersektionellt tänkande, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

4000: Feministisk metodologi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examination sker löpande under kursens gång genom skriftliga uppgifter.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt)

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med GE010G, Genusvetenskap GR (A), Introduktion till Genusvetenskap A1, 15 hp, GE011G, Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp, GE020G, Genusvetenskap GR (A), Introduktion till Genusvetenskap A1, 15 hp och GE021G, Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp,

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Arnberg, Klara, Sundevall, Fia & Tjeder, David (red)
 • Titel: Könspolitiska nyckeltexter
 • Förlag: Makadam
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Lundberg, Anna & Werner, Ann
 • Titel: Genusvetenskap, politik och samhällsengagemang
 • Förlag: Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Tollin, Katharina & Törnqvist, Maria
 • Titel: Feminism i rörliga bilder
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 2
 • Författare/red: Ambjörnsson, Fanny
 • Titel: Vad är queer?
 • Förlag: Natur och kultur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Arnberg, Klara, Sundevall, Fia & Tjeder, David (red)
 • Titel: Könspolitiska nyckeltexter
 • Förlag: Makadam
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Björklund, Jenny & Dahl, Ulrika (red)
 • Titel: Aktivism
 • Förlag: Lambda Nordica
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Webbadress: https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/issue/view/49
 • Författare: Eriksson, Madeleine
 • Artikeltitel: Narratives of Mobility and Modernity: Representations of Places and People Among Young Adults in Sweden
 • År/Volym/nr/sidor: Population, Space and Place
 • Tidskrift: 2015/23/2/
 • : https://doi.org/10.1002/psp.2002
 • Författare/red: Laula, Elsa
 • Titel: Inför lif eller död: sanningsord i de lappska förhållandena
 • Upplaga: 1904
 • Webbadress: https://libris.kb.se/bib/16005969
 • Författare/red: Liinason, Mia & Cuesta, Marta
 • Titel: Hoppets politik: feministisk aktivism i Sverige idag
 • Förlag: Makadam
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare: Nordin, Lissa
 • Artikeltitel: No City, No Sex: On the impossibility of being single in the back of beyond
 • År/Volym/nr/sidor: Uppsala universitet
 • Tidskrift: 2008/s 185-196
 • : https://pub.epsilon.slu.se/9427/11/emanuelsson_et_al_130208.pdf
 • Författare: Velasques, Juan
 • Artikeltitel: Förortsfeminismens villkor- transversell politik
 • År/Volym/nr/sidor: Tidskrift för Genusvetenskap
 • Tidskrift: 2007/3/s 57-80
Moment 3
 • Artikeltitel: Inte bara jämställdhet
 • År/Volym/nr/sidor: SOU, Regeringskansliet
 • Tidskrift: 2014/34
 • Kommentar: Introduktion samt kapitel 4
 • Författare: Bremer, Signe
 • Artikeltitel: Mellan vita rum: Om väntan, vithet och maskulinitet i två berättelser om transsexuella patientskap
 • År/Volym/nr/sidor: Tidskrift för genusvetenskap
 • Tidskrift: 2010/1-2/91-112
 • Författare: Lundström, Catrin
 • Artikeltitel: Concrete Bodies. Latina Girls transgressing the Boundaries of Race and Gender in White Inner-city Stockholm
 • År/Volym/nr/sidor: Gender, Place and Culture. A Journal of Feminist Geography
 • Tidskrift: 2010/17/2/151-167
 • Författare: Lykke, Nina
 • Artikeltitel: Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen?
 • År/Volym/nr/sidor: Kvinnovetenskaplig tidskrift
 • Tidskrift: 2003/2/47-56
 • Författare: Mattsson, Katarina
 • Artikeltitel: Genus och vithet i den intersektionella vändningen
 • År/Volym/nr/sidor: Tidskrift för genusvetenskap
 • Tidskrift: 2010/1-2/6-22
 • Författare: Mulinari, Diana et al
 • Artikeltitel: Intersektionalitet som teoretisk ram vs. mångfaldsperspektivets tomma retorik
 • År/Volym/nr/sidor: Kvinnovetenskaplig tidskrift
 • Tidskrift: 2003/3-4/159-162
 • Författare/red: Skeggs, Beverley
 • Titel: Att bli respektabel: Konstruktioner av kön och klass
 • Förlag: Daidalos
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare: Yuval-Davis, Nira
 • Artikeltitel: Intersectionality and feminist politics
 • År/Volym/nr/sidor: European Journal of Women's Studies
 • Tidskrift: 2006/13/3/193-209
Moment 4
 • Författare: Ahmed, Sara
 • Artikeltitel: Affective Economies
 • År/Volym/nr/sidor: Social Text
 • Tidskrift: 2004/22/2/117-139
 • Författare/red: Bacchi, Carol
 • Titel: Introducing the 'What's the problem represented to be?' approach
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Webbadress: https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/33181/560097.pdf?sequence=1#page=34
 • Kommentar: Engaging with Carol Bacchi: Strategic interventions and exchanges
 • Författare: Eduards, Maud
 • Artikeltitel: Texten, du och jag
 • År/Volym/nr/sidor: Tidskrift för genusvetenskap
 • Tidskrift: 2008/2/54-58
 • Författare: Huisman, Kimberly
 • Artikeltitel: 'Does this mean you're not going to come visit me anymore?': An inquiry into an ethics of reciprocity and positionality in feminist ethnographic research
 • År/Volym/nr/sidor: Sociological Inquiry
 • Tidskrift: 2008/78/3/372-396
 • Författare: Lazar, Michelle
 • Artikeltitel: Feminist Critical Discourse Analysis: Articulating a Feminist Discourse Praxis
 • År/Volym/nr/sidor: Critical Discourse Studies
 • Tidskrift: 2007/4/2/141-164
 • Författare: Nyström, Katarina
 • Artikeltitel: Att göra det politiska personligt. Lämpliga och önskvärda föräldrar i socialtjänstens utredningar av samkönad närståendeadoption
 • År/Volym/nr/sidor: Tidskrift för genusvetenskap
 • Tidskrift: 2018/39/1/73-95
 • Författare/red: Ramazanoglu, Caroline & Holland, Janet
 • Titel: Feminist Methodology. Challenges and Choices
 • Förlag: Sage Publications
 • Upplaga: Senaste upplagan
Artiklar kan tillkomma.