Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp

Gender Studies BA (A), Feminist Theory and Intersectional Power Analysis A2, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: GE021G
 • Ämne huvudområde: Genusvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-12-05
 • Fastställd: 2020-02-10
 • Senast ändrad: 2020-11-23
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-12

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om intersektionalitet och feministisk metodologi.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:

Moment 1:
- redogöra för de teoretiska och historiska grunderna för
intersektionalitetsbegreppet
- genomföra en intersektionell analys av ett samhällsfenomen

Moment 2:
- demonstrera kännedom om utgångspunkter för genusvetenskapliga metoder
- kritiskt granska vetenskaplig kunskapsproduktion utifrån genusvetenskapliga
teorier

Innehåll

Moment 1 Intersektionellt tänkande, 7,5 hp (Intersectional Thought, 7,5 credits) ger grundläggande kunskaper om hur genus görs i samspel med andra sociala maktrelationer samt vilka konsekvenser detta får för människors livsvillkor i det moderna samhället.

Moment 2 Feministisk metodologi, 7,5 hp (Feminist Methodology, 7,5 credits) ger en introduktion till feministisk metodologi och den feministiska kritiken av modern vetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges på halvfart som distanskurs. Studenten behöver tillgång till dator med internetuppkoppling.

Examination

1100: Intersektionellt tänkande, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Hemtentamen

2100: Feministisk metodologi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Hemtentamen

Examination sker löpande under kursens gång genom skriftliga uppgifter.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med GE011G, Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp. Kursen överlappar även delvis med SO070G, Sociologi GR (A), Sociologi och Genus, 30 hp samt SO099G, Sociologi GR (A), Sociologi och Genus, 30 hp.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Artikeltitel: Inte bara jämställdhet
 • Tidskrift: SOU, Regeringskansliet
 • År/Volym/nr/sidor: 2014/34
 • Kommentar: Introduktion samt kapitel 4
 • Författare: Bremer, Signe
 • Artikeltitel: Mellan vita rum: Om väntan, vithet och maskulinitet i två berättelser om transsexuella patientskap
 • Tidskrift: Tidskrift för genusvetenskap
 • År/Volym/nr/sidor: 2010/1-2/91-112
 • Författare: Lundström, Catrin
 • Artikeltitel: Concrete Bodies. Latina Girls transgressing the Boundaries of Race and Gender in White Inner-city Stockholm
 • Tidskrift: Gender, Place and Culture. A Journal of Feminist Geography
 • År/Volym/nr/sidor: 2010/17/2/151-167
 • Författare: Lykke, Nina
 • Artikeltitel: Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen?
 • Tidskrift: Kvinnovetenskaplig tidskrift
 • År/Volym/nr/sidor: 2003/2/47-56
 • Författare: Mattsson, Katarina
 • Artikeltitel: Genus och vithet i den intersektionella vändningen
 • Tidskrift: Tidskrift för genusvetenskap
 • År/Volym/nr/sidor: 2010/1-2/6-22
 • Författare: Mulinari, Diana et al
 • Artikeltitel: Intersektionalitet som teoretisk ram vs. mångfaldsperspektivets tomma retorik
 • Tidskrift: Kvinnovetenskaplig tidskrift
 • År/Volym/nr/sidor: 2003/3-4/159-162
 • Författare/red: Skeggs, Beverley
 • Titel: Att bli respektabel: Konstruktioner av kön och klass
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Daidalos
 • Författare: Yuval-Davis, Nira
 • Artikeltitel: Intersectionality and feminist politics
 • Tidskrift: European Journal of Women's Studies
 • År/Volym/nr/sidor: 2006/13/3/193-209
Moment 2
 • Författare: Ahmed, Sara
 • Artikeltitel: Affective Economies
 • Tidskrift: Social Text
 • År/Volym/nr/sidor: 2004/22/2/117-139
 • Författare/red: Bacchi, Carol
 • Titel: Introducing the 'What's the problem represented to be?' approach
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Webbadress: https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/33181/560097.pdf?sequence=1#page=34
 • Kommentar: Engaging with Carol Bacchi: Strategic interventions and exchanges
 • Författare: Eduards, Maud
 • Artikeltitel: Texten, du och jag
 • Tidskrift: Tidskrift för genusvetenskap
 • År/Volym/nr/sidor: 2008/2/54-58
 • Författare: Huisman, Kimberly
 • Artikeltitel: 'Does this mean you're not going to come visit me anymore?': An inquiry into an ethics of reciprocity and positionality in feminist ethnographic research
 • Tidskrift: Sociological Inquiry
 • År/Volym/nr/sidor: 2008/78/3/372-396
 • Författare: Lazar, Michelle
 • Artikeltitel: Feminist Critical Discourse Analysis: Articulating a Feminist Discourse Praxis
 • Tidskrift: Critical Discourse Studies
 • År/Volym/nr/sidor: 2007/4/2/141-164
 • Författare: Nyström, Katarina
 • Artikeltitel: Att göra det politiska personligt. Lämpliga och önskvärda föräldrar i socialtjänstens utredningar av samkönad närståendeadoption
 • Tidskrift: Tidskrift för genusvetenskap
 • År/Volym/nr/sidor: 2018/39/1/73-95
 • Författare/red: Ramazanoglu, Caroline & Holland, Janet
 • Titel: Feminist Methodology. Challenges and Choices
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sage Publications
Texter kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2020-11-23