Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp

Gender Studies BA (A), Feminist Theory and Intersectional Power Analysis A2, 15 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: GE011G
Ämne huvudområde: Genusvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2012-09-01
Fastställd: 2012-12-18
Senast ändrad: 2014-11-18
Giltig fr.o.m: 2015-01-15

Syfte

Kursen syftar till att studenterna skall skaffa sig grundläggande kunskaper om hur
feministiska frågeställningar och teoribildning diskuterat, kritiserat och bidragit till
att utforska komplexa maktrelationer och spänningar mellan kön, klass,
ras/etnicitet och sexualitet.

Lärandemål

Lärandemål Moment 1:
Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
- ha tillägnat sig en medvetenhet om livslinjernas sexuella och genuspräglade dimensioner
-på ett elementärt vetenskapligt sätt resonera om hur genus och sexualitet görs i relation till ålder och åldrande.
-applicera de aktuella teorierna på samhällsfenomen och kulturell produktion

Lärandemål Moment 2:
Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
- redogöra för de teoretiska grunderna för dagens debatt kring intersektionella genusperspektiv
- kritiskt granska vetenskaplig kunskapsproduktion och aktuell samhällsdebatt

Innehåll

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av samtida feministisk debatt samt hur genus är relaterat till andra sociala dimensioner och livslinjer. Kursen ger grundläggande kunskaper om hur genus interagerar med andra sociala maktrelationer så som ålder, sexualitet, etnicitet och klass samt vilka konsekvenser detta får i relation till människors livsvillkor i det moderna samhället.

Moment 1:
Ålder, sexualitet och livslinjer, 7,5 hp
(Age, sexuality and course of life, 7,5 Credits)
Momentet fokuserar på samtida feministisk debatt samt hur genus är relaterat till andra sociala dimensioner och livslinjer. Kursen ger grundläggande kunskaper om hur genus interagerar med andra maktrelationer så som ålder, sexualitet, etnicitet och klass samt vilka konsekvenser detta får i relation till människors livsvillkor i det moderna samhället.

Moment 2:
Feministisk teori och intersektionalitetsdebatt, 7,5 hp
(Feminist theory and debates on intersectionality, 7,5 Credits)
Kursen tar sin utgångspunkt i samtida feministisk debatt där begrepp som kön,
genus och jämställdhet problematiseras i relation till andra maktordningar som
ras/etnicitet, klass och sexualitet. Vidare exemplifieras hur sådana sammanvävda
maktanalyser används i aktuell forskning. Träning i att använda ett integrerat
maktperspektiv i analys och granskning av forskning ingår.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges på halvfart och som distanskurs med distansoberoende teknik.
Studenten behöver tillgång till dator med Internetuppkoppling.

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av individuell skriftlig examination och
gruppuppgifter.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Ambjörnsson, Fanny & Maria Jönsson (red)
Titel: Livslinjer. Berättelser om ålder, genus och sexualitet
Upplaga: 2010
Förlag: Makadam

Författare/red: Connell, Raewyn.
Titel: Masculinities
Upplaga: 2005 (2.ed.)
Förlag: University of California Press

Författare/red: Därtill tillkommer skönlitteratur och tidningsartiklar enligt lärarens anvisningar.

Författare/red: Frih, Anna-Karin& Eva Söderberg (red)
Titel: En bok om flickor och flickforskning
Upplaga: 2010
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Halberstam, Judith,
Titel: kap 1, “Queer Temporality and Postmodern Geographies” i In a Queer time and place. Transgender bodies, subcultural lives,
Upplaga: 2005
Förlag: New York University Press

Författare/red: Liliequist, Marianne & Karin Lövgren (red)
Titel: Tanten, vem är hon? En (t)antologi
Upplaga: 2012 (urval)
Förlag: Boréa

Författare/red: Widegren, Kajsa
Titel: Ett annat flickrum. Kön, ålder och sexualitet i Maria Lindbergs, Anna Maria Ekstrands och Helene Billgrens flickbilder(diss),
Upplaga: 2010
Förlag: Mara

Moment 2

Författare/red: Ambjörnsson, Fanny
Titel: I en klass för sig
Upplaga: 2004
Förlag: Ordfront förlag

Författare/red: Brah, Avtar. & Phoenix, Ann.
Titel: Ain’t I a women? Revisiting Intersectionality
Upplaga: 2004 Vol. 5:3:75-86
Förlag: Journal of International Women Studies

Författare/red: de los Reyes, Paulina, Diana Mulinari, Irene Molina (red.)
Titel: Kön, klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige Introduktion till Maktens (o)lika förklädnader
Upplaga: 2003
Förlag: Atlas

Författare/red: Fahlgren, Siv et al
Titel: Introduction: Challenging normalization processes, I: Normalization and “outsiderhood” Feminist readings of a neoliberal welfare state
Upplaga: 2011
Förlag: UAE: Bentham

Författare/red: Kvinnovetenskaplig tidskrift
Titel: Temanummer
Upplaga: 2005:2-3. (urval)

Författare/red: Litteratur för analys och granskning av forskning tillkommer med ca 300 sidor. Bestäms i samråd med läraren.

Författare/red: Mattsson, Katarina
Titel: Genus och vithet i den intersektionella vändningen
Upplaga: nr 1-2 2010.
Förlag: Tidskrift för genusvetenskap

Författare/red: Skeggs, Beverley
Titel: Formations of class & gender: becoming respectable
Upplaga: 1997
Förlag: Sage