Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Genusvetenskap GR (A), Feministiska perspektiv på kris, krisberedskap och krishantering, 7,5 hp

Gender Studies BA (A), Feminist Perspectives on Crisis, Crisis Preparedness and Crisis Management, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: GE016G
 • Ämne huvudområde: Genusvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Feministiska perspektiv på kris, krisberedskap och krishantering
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-04-03
 • Fastställd: 2019-09-30
 • Senast ändrad: 2019-09-30
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-15

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna förmåga att, så väl muntligt som skriftligt, kritiskt granska och analysera krisberedskap och krishantering utifrån genusvetenskapliga teorier, begrepp och frågeställningar.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
* redogöra för olika feministiska perspektiv på kris
* uppvisa en grundläggande förståelse för maktordningars betydelser för vad som betraktas som kriser och hur krishantering görs

Färdighet och förmåga:
* granska kriser med hjälp av genusvetenskapliga teorier, begrepp och frågeställningar såväl muntligt som skriftligt
* ge bidrag till seminariediskussioner samt ge muntliga presentationer, såväl enskilt som i grupp

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
* uppvisa en grundläggande förmåga att kritiskt analysera hur företeelser relaterade till krisberedskap och krishantering samverkar med kulturella, politiska och historiska företeelser med utgångspunkt i genus och intersektionalitet

Innehåll

Kursen ger en vidare introduktion till genusvetenskap genom att identifiera och fördjupa kunskapen om centrala feministiska frågor i relation till kris, krisberedskap och krishantering. Med avstamp i frågor som feministisk teori har brottats med under en längre tid problematiseras betydelser av genus i relation till kris. Under kursen introduceras också ett utvidgat krisperspektiv där genusproblematiker i samband med till exempel vardagskriser, våldtäktskriser, kolonialism, krig och miljöförstörning diskuteras ur ett globalt och postkolonialt perspektiv utifrån aktuella fall.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen bedrivs på campus med stöd av kurshemsida och tillhörande verktyg. Undervisningsformerna kan variera och består i huvudsak av föreläsningar och seminarier.

Distanskurs:
Undervisningen består av utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram, samt obligatoriska inlämningsuppgifter. Distanskursen har inga fysiska träffar. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Examination

1000: Hemtentamen, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Campuskursen examineras genom skriftliga och muntliga examinationsuppgifter, individuellt så väl som i grupp.

Distanskursen examineras genom skriftliga examinationsuppgifter, individuellt så väl som i grupp.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier:
www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Deborah Stienstra
 • Artikeltitel: Northern Crises
 • År/Volym/nr/sidor: International Feminist Journal of Politics
 • Tidskrift: 2015/17/4/630-651
 • Författare/red: Judith Butler
 • Titel: Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence
 • Förlag: VERSO
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Katharina Tollin & Maria Törnqvist
 • Titel: Feminism i rörliga bilder
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare: Kimberle Crenshaw
 • Artikeltitel: Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color
 • År/Volym/nr/sidor: Stanford Law Review
 • Tidskrift: 1991/43/6/1241-1299
 • Författare/red: Rob Nixon
 • Titel: Slow Violence and the Environmentalism of the Poor
 • Förlag: Harvard University Press
 • Upplaga: Senaste upplagan
Artiklar och bokkapitel kan tillkomma.
Övrig information
Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Genusvetenskap GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i Genusvetenskap.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.