Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Genusvetenskap GR (A), Introduktion till Genusvetenskap A1, 15 hp

Gender Studies BA (A), Introduction to Gender Studies A1, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: GE010G
Ämne huvudområde: Genusvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Introduktion till Genusvetenskap A1
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2011-09-25
Fastställd: 2012-04-04
Senast ändrad: 2014-05-27
Giltig fr.o.m: 2014-08-29

Syfte

Syftet med kursen är att ge en allmän introduktion till det genusvetenskapliga och feministiska kunskapsområdet samt till hur genus kan utvecklas som ett vetenskapligt perspektiv inom övriga vetenskapsområden. Centrala begrepp och vetenskaps- och kunskapsteoretiska frågor inom det genusvetenskapliga området behandlas. Därigenom ska kursdeltagarna få en utgångspunkt för att förstå och problematisera dagens diskussion kring kön, genus och jämställdhet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:

- beskriva hur kön fungerar som grundläggande princip för socialt liv, kultur och vetenskap
- redogöra för grundläggande genusvetenskapliga och feministiska frågeställningar
- problematisera hur kön samvarierar med andra maktrelationer som etnicitet, klass och sexualitet
-redogöra för hur genusperspektiv använts inom något av studenten valt vetenskapligt kunskapsområde
-använda den vunna kunskapen för genuskritisk granskning och diskussion

Innehåll

Kursen innehåller både en allmän introduktion till genusvetenskap som kunskapsområde och en introduktion till hur genus kan ingå som ett perspektiv i andra kunskapsområden. Under kursen introduceras genusvetenskapliga studier där kön/genus som ett historiskt och kulturskapat begrepp grundläggs. Därefter behandlas den mångvetenskapliga genusteoretiska kritiken av traditionell modern forskning, samt olika begrepp och tolkningsmodeller så som de används i genusvetenskaplig forskning. Här behandlas hur maktrelationer mellan könen, men även andraa samverkande maktrelationer baserade på klass, etnicitet och sexualitet, fungerar som principer för socialt liv, kultur och vetenskap.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs via ett web baserat konferensverktyg. Studenten behöver tillgång till dator med Internetuppkoppling.

Examination

Examinationen sker löpande under kursens gång i form av individuella skriftliga inlämningsuppgifter och tentamina.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Ambjörnsson, Fanny.
Titel: Rosa, den farliga färgen.
Upplaga: 2011
Förlag: Stockholm, Ordfront

Författare/red: Arnberg, Klara. Sundevall, Fia. & Tjeder, David.
Titel: Könspolitiska nyckeltexter 1. Från äktenskapskritik till sexualupplysning 1839-2002.
Upplaga: 2012
Förlag: Makadam

Författare/red: Arnberg, Klara. Sundevall, Fia. & Tjeder, David.
Titel: Könspolitiska nyckeltexter 2. Från befolkningskris till talibantal 1930-2002.
Upplaga: 2012
Förlag: Makadam

Författare/red: Artiklar kan tillkomma

Författare/red: Connell, Raewyn
Titel: Om genus
Upplaga: Senaste upplaga
Förlag: Göteborg, Daidalos

Författare/red: En av Högskoleverkets genusforskningsserie inom ett av studenten valt vetenskapsområde.

Författare/red: En avhandling med genusperspektiv inom ett av studenten valt vetenskapsområde.

Författare: Fahlgren, Siv & Sawyer, Lena
Artikeltitel: The power of positioning: On the normalisation of gender, race/ethnicity, nation and class positions in a Swedish social work textbook
Tidskrift: Gender and education
År/Volym/nr/sidor: 2011, 23(5), 535-548

Författare/red: Fahlgren, Siv & Thurén, Britt-Marie
Titel: Genusmaraton 2007 - Mittsveriges genusforskare på frammarsch
Upplaga: 2007
Förlag: Forum för Genusvetenskap, Östersund

Författare/red: Gemzöe, Lena
Titel: Feminism
Upplaga: 2002
Förlag: Bilda förlag

Författare/red: Haraway, Donna
Titel: Apor, cyborger och kvinnor: att återuppfinna naturen.
Upplaga: 2008
Förlag: Brutus Östlings bokförlag Symposion

Författare/red: Kulick, Don.
Titel: Queersverige
Upplaga: 2005, valda delar
Förlag: Natur och kultur

Författare/red: Mohanty, Chandra Talpade
Titel: Feminism utan gränser. Avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet.
Upplaga: 2003
Förlag: Tankekraft förlag

Författare/red: Sundin, Elisabeth (red)
Titel: Om makt och kön.
Upplaga: SOU 1997:83, valda delar
Webbadress: http://regeringen.se/sb/d/108/a/2527