Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Genusvetenskap GR (A), Introduktion till Genusvetenskap A1, 15 hp

Gender Studies BA (A), Introduction to Gender Studies A1, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: GE020G
 • Ämne huvudområde: Genusvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Introduktion till Genusvetenskap A1
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-12-05
 • Fastställd: 2020-02-17
 • Senast ändrad: 2021-05-18
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till genusvetenskap som kunskapsfält både i sin egen rätt och som intervention inom andra vetenskapsområden. Kursen bidrar till att skapa förståelse för genusvetenskapens rötter i feministisk aktivism och framväxt i en nordisk kontext. Kursen introducerar den kritiska blick på samtiden som är central för genusvetenskaplig kunskapsproduktion och introducerar genusvetenskapliga analytiska verktyg.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:

Moment 1:
- på en grundläggande nivå beskriva hur genus ges betydelse för socialt liv, kultur
och vetenskap
- på en grundläggande nivå redogöra för genusvetenskapens framväxt och
koppling till feministisk aktivism

Moment 2:
- på en grundläggande nivå problematisera hur genus varierar i relation till tid,
plats och andra maktrelationer med utgångspunkt i sociala rörelser och aktivism

- På en grundläggande nivå applicera kritiska genusvetenskapliga analytiska
verktyg

Innehåll

Moment 1: Introduktion till genusvetenskap och feminism, 7,5 hp (Introduction to Gender Studies and Feminism, 7,5 credits) ger en introduktion till genusvetenskap som kunskapsfält både i sin egen rätt och som intervention inom andra vetenskapsområden. Under kursen presenteras genusvetenskapens historiska rötter och ämnets framväxt i en nordisk kontext.

Momet 2: Tematisk fördjupning i aktivism 7,5 hp (Activism, 7,5 credits) behandlar samtida aktivism utifrån genusvetenskapliga teorier.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges på halvfart och som distanskurs med distansoberoende teknik. Studenten behöver tillgång till dator med Internetuppkoppling.

Examination

1100: Introduktion till genusvetenskap och feminism, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2100: Tematisk fördjupning i aktivism, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examination sker löpande under kursens gång genom skriftliga uppgifter.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med GE010G, Genusvetenskap GR (A), Introduktion till Genusvetenskap A1, 15 hp

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Anna Lundberg & Ann Werner
 • Titel: Genusvetenskap, politik och samhällsengagemang
 • Förlag: Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Webbadress: https://genus.gu.se/digitalAssets/1725/1725786_genusvetenskap-politik-och-samhallsengagemang.pdf
 • Författare/red: Katharina Tollin & Maria Törnqvist
 • Titel: Feminism i rörliga bilder
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Klara Arnberg, Fia Sundevall & David Tjeder (red)
 • Titel: Könspolitiska nyckeltexter
 • Förlag: Makadam
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 2
 • Författare/red: Elsa Laula
 • Titel: Inför lif eller död: sanningsord i de lappska förhållandena
 • Upplaga: 1904
 • Webbadress: https://libris.kb.se/bib/16005969
 • Författare/red: Fanny Ambjörnsson
 • Titel: Vad är queer?
 • Förlag: Natur och kultur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Jenny Björklund & Ulrika Dahl (red)
 • Titel: Aktivism
 • Förlag: Lambda Nordica
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Webbadress: https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/issue/view/49
 • Författare: Katarina Giritli Nygren & Linda Sandberg (red.)
 • Artikeltitel: Engagemang, motstånd och omsorg på den mindre orten
 • År/Volym/nr/sidor: Tidskrift för genusvetenskap
 • Tidskrift: 2020/41/4
 • Författare/red: Klara Arnberg, Fia Sundevall & David Tjeder (red)
 • Titel: Könspolitiska nyckeltexter
 • Förlag: Makadam
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare: Lissa Nordin
 • Artikeltitel: No City, No Sex: On the impossibility of being single in the back of beyond
 • År/Volym/nr/sidor: Uppsala universitet
 • Tidskrift: 2008/s 185-196
 • : https://pub.epsilon.slu.se/9427/11/emanuelsson_et_al_130208.pdf
 • Författare/red: Mia Liinason & Marta Cuesta
 • Titel: Hoppets politik: feministisk aktivism i Sverige idag
 • Förlag: Makadam
 • Upplaga: Senaste upplagan
Artiklar kan komma att läggas till och/eller bytas ut enligt lärares instruktion.