Genusvetenskap GR (A), Introduktion till normkritik, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Genusvetenskap GR (A), Introduktion till normkritik, 7,5 hp

Gender Studies BA (A), Introduction to Norm Critique, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: GE023G
 • Ämne huvudområde: Genusvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Introduktion till normkritik
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2020-12-22
 • Senast ändrad: 2023-02-10
 • Giltig fr.o.m: 2023-05-15

Syfte

Kursen syftar till att introducera normkritikens teoretiska utgångspunkter, betydelsen av en egen positionering och praktiska tillvägagångssätt.

Lärandemål

- Redogöra för begreppet normkritik, dess teoretiska utgångspunkter, syfte och
tillämpning

- Analysera hur normer tar sig uttryck i en samhällskontext och i den egna
vardagen, samt ge exempel på strategier för att utmana dem

- Uppvisa en grundläggande förmåga att värdera en intervention eller praktik
utifrån en normkritisk förståelseram samt ge förslag på alternativa
förhållningssätt

- Skriftligt kommunicera sin kunskap till andra

Innehåll

Kursen introducerar normkritikens teoretiska utgångspunkter, betydelsen av en egen positionering och praktiska tillvägagångssätt för att applicera ett normkritiskt förhållningssätt i den egna professionella praktiken eller i vardagen i stort.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Detta är en distanskurs, vilket innebär att all undervisning sker digitalt via lärplatformen Moodle och att det inte krävs närvaro på fasta tidpunkter.

Examination

1000: Hemtentamen, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Kursen examineras genom en reflektionsuppgift, en inlämningsuppgift, deltagande vid ett litteraturseminarium (foruminlämning+kommentarer) och en hemtentamen.

Länk till betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senast version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Genusvetenskap GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i genusvetenskap.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Björkman, Lotta & Bromseth Janne
 • Titel: Normkritisk pedagogik. Perspektiv, utmaningar och möjligheter
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Valda kapitel
 • Författare: Brade, Lovise
 • Artikeltitel: Just So You Know: I’m Absolutely Completely Normal”. An Empirical Investigation of Firstness
 • Tidskrift: NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research
 • År/Volym/nr/sidor: 2015/23/3
 • Författare/red: Edemo, Gunilla
 • Titel: Normer, makt och motstånd: ett kalejdoskop.
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Magisteruppsats, Södertörns högskola
 • Författare/red: Hübinette, Tobias & Lundström, Catrin
 • Titel: Den färgblinda skolan: ras och vithet i svensk utbildning
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Författare: Kumashiro, Kevin K.
 • Artikeltitel: Postperspektiv på antidiskriminerande undervisning i engelska, matematik och samhälls- och naturorienterande ämnen
 • Tidskrift: Kvinnovetenskaplig tidskrift
 • År/Volym/nr/sidor: 2009/1/11-34
 • Författare/red: Pease, Bob
 • Titel: Undoing Privilege - Unearned Advantage in a Divided World.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: United Kingdom: Zed books
 • Författare: Thomas Gunnarsson/ Gävle kommun
 • Artikeltitel: Bildhandboken – bilder som förändrar världen
 • Tidskrift: Gävle kommun
 • År/Volym/nr/sidor: 2016
 • Författare: Widegren, Kajsa
 • Artikeltitel: Att göra verklighet. Teoretiska begrepp för normkritik, inkluderande och jämställd kommunikation
 • Tidskrift: Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborg.
 • År/Volym/nr/sidor: 2017
 • Författare/red: Åkerlund, Carl (red.)
 • Titel: Bryt! Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Forum för levande historia

Sidan uppdaterades 2023-02-10