Genusvetenskap GR (A), Urfolksfeminismer, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Genusvetenskap GR (A), Urfolksfeminismer, 7,5 hp

Gender Studies BA (A), Indigenous Feminism, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: GE026G
 • Ämne huvudområde: Genusvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Urfolksfeminismer
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2023-01-09
 • Senast ändrad: 2023-01-09
 • Giltig fr.o.m: 2024-08-15

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om urfolksfeminismer som en del av internationella kunskapsfält samt fördjupning i området utifrån en samisk kontext.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- Redogöra grundläggande för begreppet urfolksfeminism och dess historiska
bakgrund som internationellt forskningsfält

- Diskutera olika urfolksfeminismer utifrån en samisk kontext

- Visa grundläggande förståelse för exempel på metoder- och strategier för
dekolonisering

Innehåll

Kursen introducerar urfolksfeminismer som en del av internationella kunskapsfält, dess historiska bakgrund och aktuella diskussioner om begreppet i samtiden. I kursen diskuteras också vad olika urfolksfeminismer kan bidra med i en fördjupad förståelse av människors livsvillkor i en samisk kontext. Kursen utforskar relationerna mellan olika feminismer, bosättarkolonialism, nationsbyggande och urfolks kamper för social rättvisa. Kursen ger även grundläggande kunskaper i strategier och metoder för dekolonisering

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

1000: Hemtentamen, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Genusvetenskap GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i Genusvetenskap.

Kursen kan inte ingå i samma examen som GE025G, Genusvetenskap GR (A), Urfolksfeminism, 7,5 hp

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bang Svendsen, Stine H.
 • Titel: Saami women at the threshold of disappearance: Elsa Laula Renberg (1877-1931) and Karin Stenberg’s (1884-1969) challenges to Nordic feminism. In: Keskinen, Stoltz & Mulinari (eds.) Feminisms in the Nordic region: Neoliberalism, nationalism and decolonial critique
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Palgrave Macmillan
 • Författare/red: Fjellgren, Patricia & Nord, Malin, red.
 • Titel: Inifrån Sápmi: Vittnesmål från stulet land.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Verbal förlag
 • Författare: Knobblock, Ina; Stubberud, Elisabeth
 • Artikeltitel: Bortom gränserna. Ett brevsamtal om språk, tillhörighet och dekolonisering.
 • Tidskrift: Tidskrift för Genusvetenskap
 • År/Volym/nr/sidor: 2021/42/4
 • Författare: Knoblock, Ina & Kuokkanen, Rauna
 • Artikeltitel: Decolonizing Feminism in the North: A Conversation with Rauna Kuokkanen
 • Tidskrift: Nordic Journal of feminist and gender research (NORA)
 • År/Volym/nr/sidor: 2015/23/4/275-281
 • Författare/red: Laula, Elsa
 • Titel: Inför lif eller död? Sanningsord i de lapska förhållandena.
 • Upplaga: 1904
 • Förlag: Stiftelsen Gaaltije
 • Webbadress: https://libris.kb.se/bib/16005969
 • Författare/red: Nickel, Sarah & Fehr, Amanda
 • Titel: In good relation: History, gender and kinship in indigenous feminisms.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: University of Manitoba Press.
 • Författare/red: Stenberg, Karin & Lindholm, Valdemar
 • Titel: Dat läh mijen situd. I: Skogssamisk vilja: En jubileumsantologi
 • Upplaga: 1920
 • Förlag: Ubmejen Universitiähta
 • Webbadress: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1472044/FULLTEXT01.pdf

Sidan uppdaterades 2023-09-11