Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Genusvetenskap GR (B), Genusvetenskap II, 30 hp

Gender Studies BA (B), Gender Studies II, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: GE019G
 • Ämne huvudområde: Genusvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Genusvetenskap II
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-12-05
 • Fastställd: 2020-02-10
 • Senast ändrad: 2021-05-18
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursens övergripande syfte är att ge fördjupade kunskaper i feministisk teori och forskning samt förmåga att använda vetenskapliga metoder för att kritiskt granska och analysera samhällsfenomen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:

Moment 1 Feministiska genealogier, 7,5 hp
- beskriva genusvetenskapens historiska och teoretiska utveckling
- redogöra för olika inriktningar av feministisk teori och dess vetenskapsteoretiska
grund

Moment 2 Teoretisk fördjupning, 7,5 hp
- redogöra för centrala feministiska teorier
- diskutera relationen mellan olika feministiska teoretiska perspektiv och deras
relevans för aktuella politiska eller kulturella händelser
- ta del av och kritiskt granska genusvetenskaplig forskning inom ett givet område

Moment 3 Att göra feministisk forskning, 7,5 hp
- kritisk diskutera feministisk metodologi och etik
- genomföra insamling och genusvetenskaplig analys av forskningsmaterial

Moment 4 Självständigt arbete, 7,5 hp
- formulera en genusvetenskaplig frågeställning samt planera och genomföra en
mindre studie där feministiska metoder och teorier tillämpas, problematiseras
och diskuteras.

Innehåll

Under kursens första moment Feministiska genealogier 7,5 hp (Feminist geneologies, 7,5 credits) fördjupas kunskapen om den vetenskapliga och aktivistiska grunden för dagens genusvetenskap genom studier av framväxten av olika inriktningar inom feministisk teori och aktivism.

Under moment två Teoretisk fördjupning 7,5 hp (Theoretical development, 7,5 credits) ligger fokus på att nå en fördjupad förståelse av ett urval av feministiska teorier och deras relevans för att analysera aktuella händelser

På moment tre Att göra feministisk forskning 7,5 hp (Doing feminist research 7,5 credits) introduceras genusvetenskapliga metoder och relationen mellan teori och metod diskuteras. Syftet är att ge fördjupade kunskaper om metodologiska och vetenskapsteoretiska utgångspunkter för genusvetenskapliga studier.

Kursen avslutas med att studenten på moment fyra genomför ett självständigt arbete om 7,5 hp (Thesis work, 7,5 credits) genom att formulera en genusvetenskaplig frågeställning som sedan undersöks i en mindre studie. Här får studenten konkret användning av den teoretiska och metodologiska kunskapen från de tidigare momenten.

Behörighet

Minst 22,5 hp från Genusvetenskap GR (A) eller Sociologi GR (A), Sociologi och genus.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen ges på halvfart ochsom distanskurs med distansoberoende teknik. Studenten behöver tillgång till dator med Internet uppkoppling.

Examination

1100: Feministiska genealogier, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2100: Teoretisk fördjupning, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

3100: Att göra feministisk forskning, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

4100: Självständigt arbete, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examination sker löpande under kursens gång genom individuella skriftliga uppgifter.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med GE012G, Genusvetenskap GR (B) Genusvetenskap II, 30 hp.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Donna Haraway
 • Titel: Apor, cyborger och kvinnor: att återuppfinna naturen
 • Förlag: Symposion
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Judith Butler
 • Titel: Genustrubbel
 • Förlag: Daidalos
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Michel Foucault
 • Titel: Sexualitetens historia band 1
 • Förlag: Daidalos
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Sara Ahmed
 • Titel: Vithetens hegemoni
 • Förlag: Tankekraft förlag
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 2
 • Författare/red: Chandra Talpade Mohanty
 • Titel: Feminism utan gränser: avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet
 • Förlag: Tankekraft förlag
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: ss 31-161
 • Författare: Ina Knobblock & Rauna Kuokkanen
 • Artikeltitel: Decolonizing feminism in the north: a conversation with Rauna Kuokkanen
 • År/Volym/nr/sidor: NORA: Nordic Journal of feminist and gender research
 • Tidskrift: 2015/23/4/275-281
 • Författare: Madina Tlostanova; Suruchi Thapar-Björkert & Ina Knobblock
 • Artikeltitel: Do we need decolonial feminism in Sweden?
 • År/Volym/nr/sidor: NORA: Nordic Journal of feminist and gender research
 • Tidskrift: 2019/27/4/290-295
 • Författare: Oyeronke Oyewumi
 • Artikeltitel: Conceptualizing Gender: The Eurocentric Foundations of Feminist Concepts and the Challenge of African Epistemologies
 • År/Volym/nr/sidor: Jenda: A Journal of Culture and African Women Studies
 • Tidskrift: 2002/2/1
 • Författare/red: Stacy Alaimo & Susan Hekman
 • Titel: Material feminisms
 • Förlag: Indiana University Press
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 3
 • Författare/red: Anna Lundberg & Ann Werner
 • Titel: Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap
 • Förlag: Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Webbadress: https://genus.gu.se/digitalAssets/1725/1725785_kreativt-skrivande-och-kritisk-tankande-i-genusvetenskap.pdf
 • Författare/red: Catherine J. Nash
 • Titel: Queer methods and methodologies:
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Marianne Winther Jörgensen & Louise Phillips
 • Titel: Diskursanalys som teori och metod
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Runa Patel & Bo Davidsson
 • Titel: Forskningsmetodikens grunder
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Till moment 4 tillkommer litteratur som väljs tillsammans med läraren. Till samtliga moment kan vetenskapliga artiklar ändras och/eller tillkomma enligt instruktion från lärare.