Genusvetenskap GR (B), Genusvetenskap II, 30 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplanen är nedlagd

Kursplan för:

Genusvetenskap GR (B), Genusvetenskap II, 30 hp

Gender Studies Ba (B) Gender Studies II, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: GE012G
 • Ämne huvudområde: Genusvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Genusvetenskap II
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2017-03-02
 • Fastställd: 2017-03-25
 • Senast ändrad: 2017-03-25
 • Giltig fr.o.m: 2017-08-15

Syfte

Kursens övergripande syfte är att ge fördjupade kunskaper i feministisk teori och forskning samt förmåga att använda vetenskapliga metoder för att kritiskt granska och analysera samhällsprocesser med genusvetenskapliga metoder

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att: 

för delkurs1. Feministisk teori och samhällsförändring
- beskriva genusvetenskapens historiska och teoretiska utveckling
- redogöra för centrala feministiska teorier
- diskutera relationen mellan feministiska teoretiska perspektiv
- identifiera och diskutera samhällsfenomen utifrån genusvetenskapliga frågeställningar


för delkurs 2. Feministisk vetenskapsteoretisk debatt
- redogöra för olika inriktningar av feministisk teori och dess vetenskapsteoretiska grund
- diskutera, analysera och problematisera samhälleliga processer utifrån intersektionalitet, identitet och identitetsskapande
- problematisera och diskutera feministisk kritik av aktuell samhällsforskning


för delkurs 3. Metodologi
- redogöra för grundläggande metodologiska och vetenskapsteoretiska utgångspunkter för genusvetenskapliga studier.
- genomföra insamling och analys av genusvetenskapligt forskningsmaterial.
- tillämpa genusvetenskapliga frågeställningar på aktuella samhällsfenomen.

för delkurs 4. Självständigt arbete 
-granska ett genusvetenskapligt arbete och redogöra för arbetets vetenskapliga förtjänster och brister.
- formulera en genusvetenskaplig frågeställning samt planera och genomföra en mindre studie där feministiska metoder och teorier tillämpas, problematiseras och diskuteras.

Innehåll

Kursen är indelad i fyra på varandra följande delkurser om vardera 7,5 hp.
Delkurserna är:

Delkurs 1: Feministisk teori och samhällsförändring
Kursen syftar till att ge en överskådlig bild av genusvetenskapens historiska och teoretiska utveckling genom att presentera olika feministiska teorier och deras förståelse av samhällsprocesser

Delkurs 2: Feministisk vetenskapsteoretisk debatt
Kursen fokuserar dels på olika inriktningar av feministisk teori och deras vetenskapsteoretiska grund, dels på feministiska teoriers kritik av aktuell samhällsforskning. Här är intersektionella teorier centrala, liksom relationen mellan samhälle och identitetsskapande processer.

Delkurs 3: Metodologi
Kursen är inriktad på genusvetenskapliga metoder och relationen mellan teori och metod. Syftet är att ge fördjupade kunskaper om metodologiska och vetenskapsteoretiska utgångspunkter för genusvetenskapliga studier.

Delkurs 4: Självständigt arbete
Kursen syftar till att ge kunskaper i forskningsarbete genom att dels granska ett genusvetenskapligt arbete och dels genom att själv formulera en genusvetenskaplig frågeställning som sedan undersöks genom en mindre självständig studie där man konkret använder teoretisk och metodologisk kunskap från de tidigare delkurserna.

Behörighet

Genusvetenskap GR (A) minst 22,5 hp
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och självständigt arbete.

Examination

Examination sker löpande under kursens gång genom individuella skriftliga
uppgifter.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Sidan uppdaterades 2016-10-12