Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Genusvetenskap GR (C), Kandidatkurs i genusvetenskap, 30 hp

Gender Studies BA (C), Bachelor's Course in Gender Studies, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: GE018G
 • Ämne huvudområde: Genusvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Kandidatkurs i genusvetenskap
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-09-05
 • Fastställd: 2019-11-27
 • Senast ändrad: 2021-09-27
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Syftet med kursen är att fördjupa kunskapen om aktuell genusvetenskaplig teori, metodologi och analys, samt att utveckla förmågan till självständig analys av samhälleliga och sociala företeelser med utgångspunkt i genusvetenskapliga teorier.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:

för moment 1:
- visa fördjupad kunskap om feministisk debatt av relevans för ämnet
genusvetenskap
- kritiskt granska och diskutera samtida genusvetenskapliga teorier

för moment 2:
- visa fördjupad kunskap om innebörden av genusvetenskaplig metodologi
- utföra genusvetenskaplig analys
- kritiskt reflektera kring genusvetenskaplig metod och metodologi

för moment 3:
- identifiera och avgränsa ett genusvetenskapligt forskningsproblem, motivera
dess relevans och formulera frågeställningar
- utifrån metodologiskt välgrundade motiv identifiera, samla in och bearbeta
forskningsmaterial
- självständigt välja och redogöra för genusvetenskaplig teori att använda i
uppsatsen
- diskutera, motivera och försvara de teori- och metodval som gjorts i uppsatsen,
samt arbetets relevans och dess slutsatser
- granska, bedöma och ge konstruktiv kritik av ett vetenskapligt arbete.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser som ger breddade och fördjupade kunskaper inom ämnet genusvetenskap med fokus på självständig tillämpning och kritiska förhållningssätt. Särskilt vikt läggs vid träning i ett vetenskapligt förhållningssätt och kritiska analyser.

Moment 1: Feministiska debatter, 7,5 hp (Feminist debates, 7,5 credits) orienterar studenterna i brytningspunkter inom aktuell och historisk genusvetenskaplig teori och debatt.

Moment 2: Vetenskapliga metoder, 7,5 hp (Scientific methods, 7,5 credits) ger fördjupad kunskap om kvalitativ metod, genusvetenskaplig metodologi och vetenskapsteori med fokus på självständig tillämpning och kreativt skrivande

Moment 3: Kandidatuppsats, 15 hp, (Bachelor thesis, 15 credits) innefattar självständigt arbete på kandidatnivå
Under detta moment genomförs en egen genusvetenskaplig studie.

Behörighet

Minst 30 hp från Genusvetenskap GR (A), Feministiska studier GR (A) eller Sociologi GR (A), Sociologi och genus samt Genusvetenskap GR (B) 30 hp alternativt Feministiska studier GR (B).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen kombinerar web-baserat lärande med 2 fysiska träffar per termin på campus i Östersund eller Sundsvall. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, kamratgranskning och självständigt arbete.

Examination

1000: Feministiska debatter, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2000: Vetenskapliga metoder, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

3000: Kandidatuppsats, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Moment 1: 7,5 hp, individuella skriftliga uppgifter
Moment 2: 7,5 hp, individuella skriftliga uppgifter
Examination sker löpande under kursens gång genom individuella skriftliga uppgifter.

Moment 3: 15 hp, Ett självständigt arbete som försvaras under uppsatsseminarium via digital teknik, opposition på annans uppsatsarbete samt aktivt deltagande på övriga kurskamraters uppsatsseminarier.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare: Butler, Judith
 • Artikeltitel: Merely cultural?
 • År/Volym/nr/sidor: New Left Review
 • Tidskrift: 1998/1/227
 • Författare/red: Farris, Sarah
 • Titel: In the name of women's rights: the rise of femonationalism
 • Förlag: Duke University Press
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare: Fraser, Nancy
 • Artikeltitel: From redistribution to recognition? Dilemmas of justice in a 'post-socialist' age
 • År/Volym/nr/sidor: New Left Review
 • Tidskrift: 1995/1/212
 • Författare: Puar, Jasbir
 • Artikeltitel: Rethinking homonationalism
 • År/Volym/nr/sidor: International Journal of Middle East Studies
 • Tidskrift: 2013/45/2/336-339
 • Författare: Suchland, Jennifer
 • Artikeltitel: Is postsocialism transnational?
 • År/Volym/nr/sidor: Signs
 • Tidskrift: 2011/36/4/836-862
 • Författare/red: Ye, Shana
 • Titel: Quieering “Postsocialist Coloniality”: decolonizng queer fluidity and postsocialist postcolonial China. In Postcolonial and Postsocialist Dialogues Intersections, Opacities, Challenges in Feminist Theorizing and Practice. Edited By Redi Koobak, Madina Tlostanova, Suruchi Thapar-Björkert
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: ss 53-68
Moment 2
 • Författare/red: Cresswell, John & Poth, Cheryl
 • Titel: Qualitative Inquiry and Research Design - Choosing Among Five Approaches
 • Förlag: Sage
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Nash, Jennifer
 • Titel: Black feminism reimagined after intersectionality
 • Förlag: Duke University Press
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Richardson, Laurel
 • Titel: Writing strategies: researching diverse audiences
 • Förlag: Sage
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Tuhiwai Smith, Linda
 • Titel: Decolonizing methodologies: research and indigenous peoples
 • Förlag: Zed Books Ltd
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 3
 • Kommentar: Litteratur väljs i samråd med lärare med utgångspunkt i uppsatsämne
Artiklar kan komma att läggas till och/eller bytas ut enligt lärares instruktion.