Geografi är ett ämne där vi studerar miljö- och samhällsfrågor i olika delar av världen, i städer och på landsbygden.

Geografiämnet betonar särskilt samspelet mellan människan, samhället och miljön ur ett helhetsperspektiv på hur naturen och människan format och formar landskapet - från den senaste istiden fram till dagens och morgondagens landskap. Geografer kan till exempel arbeta med samhällsplanering som rör klimatförändringar eller miljökonsekvenser, eller med utvecklingsfrågor som rör jordbruksutveckling eller urbanisering. Geografer arbetar ofta med miljövårdsfrågor eller med olika hållbarhetsfrågor i Sverige eller internationellt.
Inom geografiämnet ryms både naturvetenskapliga perspektiv (naturgeografi) och samhällsvetenskapliga perspektiv (kulturgeografi) och många geografiska frågeställningar finner sina svar genom att båda perspektiven beaktas. Att utgå från en geografisk dimension innebär att vi kombinerar studiet av platser, landskap och regioner med relationer mellan natur- och kulturförhållanden. I geografiska studier är det rumsliga perspektivet centralt. Det betyder att vi utgår från hur objekt och företeelser eller processer är rumsligt placerade och ordnade i förhållande till varandra. Geografi kan betecknas som ett interdisciplinärt ämne som placerar sig i mitten av den traditionella uppdelningen av ämnen i samhällsvetenskap/humaniora och naturvetenskap. I våra geografikurser har vi fokus på bland annat landskapsanalys, människans påverkan på miljö och hur människans levnadsvillkor och verksamheter påverkas av olika natur- och kulturförhållanden. Till exempel studeras sambandet mellan naturlandskapet och olika sociala, ekonomiska, politiska aspekter.