Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Geografi GR (A), Globala miljöförändringar, 7,5 hp

Geography BA (A), Global Environmental Changes, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: GG014G
 • Ämne huvudområde: Geografi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Globala miljöförändringar
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 80%, Samhällsvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2019-12-20
 • Senast ändrad: 2021-03-31
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap om, och förståelse för de geografiska förändringar som idag sker globalt som en följd av miljö-och klimatförändringar. Ett övergripande syfte är att ge en helhetsbild av hur människan påverkar och bidrar till miljö- och klimatförändringar samtidigt som miljö-och klimatförändringar på olika sätt påverkar jordens resurser och människans användning av dem. Stor vikt läggs på att fördjupa och utveckla kunskaper om hållbar utveckling ur ett kombinerat samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt perspektiv. Under kursen diskuteras resursutnyttjande, globalisering, miljöförändringar, befolkningsutveckling och hållbar utveckling.

Lärandemål

För att bli godkänd ska studenten visa förmåga att:

- förklara och definiera grundläggande geografiska begrepp kopplade till samhällsförändringar, resursutnyttjande, globalisering samt klimat- och miljöförändringar,
- redogöra för och förklara förändringar i miljön, samt dess orsaker och följder på särskilt nationell och internationell nivå,
- diskutera tänkbara åtgärder för att uppnå en mer hållbar utveckling,
- analysera miljö- och samhällsförändringar i ett valt geografiskt område, dess anpassningsförmåga, utmaningar och möjligheter.

Innehåll

Kursen tar upp olika regioners och länders geografiska förhållanden (såväl naturgeografiska som kulturgeografiska förhållanden) mot bakgrund av de snabba förändringsprocesser som berör världen idag. Vilka förändringar sker redan nu, vilka är de bakomliggande orsakerna? Vilka effekter kan identifieras i världen, varför? Under kursen diskuteras miljö- och samhällsförändringar med fokus på hållbar utveckling, klimat, befolkningsutveckling, globalisering och naturresursutnyttjande. Som deltagare får du möjlighet att fördjupa dig i globaliseringens och miljö- och klimatförändringarnas följder i ett eget valt geografiskt område.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs: Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, inlämningsuppgifter och presentationer. Kursen ges på helfart. Undervisningen sker med nyttjande av Mittuniversitetets webbaserade system.

Distanskurs: Undervisningen sker med nyttjande av Mittuniversitetets webbaserade system. Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter och presentationer. Seminarier via webb kan förekomma. Kursen ges på halvfart.

I kursen ingår biblioteksövning och introduktion till vetenskapligt skrivande. Undervisning och återkoppling kan förekomma på engelska. Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen.

Examination

0008: Övningar, uppgifter och seminarier, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0009: Dugga, 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0011: PM - geografiskt område, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras enligt modulerna.

Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kurskod GG011G.

Campuskurs: Kursen ingår i programmet Klimatförändring – politik och samhällsutveckling, 180 hp.

Distanskurs: Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling, kamera och hörlurar.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Environmental Geography
 • Kommentar: Kompendium, erhålles av institutionen.
 • Titel: The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 3 rapporter i) The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate September 2019 ii) Climate Change and Land August 2019 iii) Global Warming of 1.5 ºC October 2018
 • Kommentar: Valda delar inom rapporterna. Rapporterna laddas ner här https://www.ipcc.ch/reports/
 • Författare/red: Naturvårdsverket
 • Titel: En varmare värld – växthuseffekterna och klimatets förändringar
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Publikationen kan laddas ner här; http://www.naturvardsverket.se/envarmarevarld

Referenslitteratur

 • Författare/red: Hedenius, Fredrik, Persson, Martin & Sprei, Frances
 • Titel: Hållbar utveckling – nyanser och tolkningar
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Rowntree, Lester, Lewis, Martin, Price, Marie & Wyckoff, William
 • Titel: Diversity Amid Globalization: World Regions, Environment, Development
 • Förlag: Prentice Hall
 • Upplaga: 6:e eller senare upplaga
Kompendium samt kompletterande litteratur och annat material utifrån individuell fördjupning tillkommer. Litteratur kring vetenskapligt skrivande tillkommer.