Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Juridik GR (A), EU-rätt, 7,5 hp

Law BA (A), EU-Law, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: JU022G
Ämne huvudområde: Juridik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): EU-rätt
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Juridik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2013-09-01
Fastställd: 2014-03-26
Senast ändrad: 2014-08-28
Giltig fr.o.m: 2015-01-12

Syfte

Kursens mål är:
- att förstå sambandet mellan den nationella rätten och EU-rätten
- att ge kunskap om såväl primär som sekundär EU-rätt
- att inom EU-rätten ge förmåga att identifiera, analysera och lösa enklare juridiska problem

Lärandemål

Kunskap och förståelse:
Studenten skall visa att han efter genomgången kurs har inhämtat kunskap och förståelse om gemenskapsrättens uppbyggnad och grund.

Färdighet och förmåga:
Studenten skall visa förmåga att självständigt identifiera och formulera juridiska frågeställningar inom EU-rätten samt analysera och besvara dessa med hjälp av relevanta rättskällor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Studenten skall visa insikt om rättsområdets möjligheter och begränsning samt dess betydelse för den europeiska gemenskapens och unionens utveckling.

Innehåll

Kursen inleds med en allmän europarättslig del som omfattar genomgång av olika rättsregler, rättskällor och rättsstrukturer.
Därefter behandlas i huvudsak följande avsnitt:
- De grundläggande fördragen
- EU:s institutioner
- EU:s rättsakter.
- Lagharmonisering
- EU:s rättighetsstadga och Europakonventionen.
- EU-domstolen och Europadomstolen

Behörighet

Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs 15 hp, alt motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker genom föreläsningar och obligatoriska seminarier.
Seminarieundervisningen sker genom muntliga och skriftliga presentationer i grupp och enskilt. Dessa kan komma att distribueras via lärosätets lärplattform.

Examination

Examination sker genom deltagande vid obligatoriska seminarier samt skriftlig tentamen. Vid examinerande skriftlig tentamen används den vid tentamenstillfället gällande lagstiftningen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Sveriges Rikes Lag
Upplaga: Helst senaste upplaga
Förlag: Norstedts Juridik
Webbadress: www.nj.se
Kommentar: Alternativ lagbok: Sveriges Lag, Studentlitteratur, helst senaste upplaga. www.studentlitteratur.se

Författare/red: Bernitz, U.; Kjellgren, A
Titel: Europarättens grunder
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Norstedts Juridik
Webbadress: www.nj.se

Författare/red: Nilsson, M.; Lundhag, J.
Titel: Europarätten: en introduktion till EU-rätten och Europakonventionen
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Jure Förlag
Webbadress: www.jure.se