Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Juridik GR (A), Förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt, 7,5 hp

Law Ba (A), Administrative Law and Administrative Procedural Law, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: JU011G
Ämne huvudområde: Juridik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Juridik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2007-04-01
Fastställd: 2011-04-20
Senast ändrad: 2014-11-04
Giltig fr.o.m: 2015-01-01

Syfte

Kursen syftar till att förmedla grundläggande kunskaper om regelverket för förvaltningar och förvaltningsdomstolar. Myndighetsutövning och rättssäkerhet är områden som kursen ägnar särskild uppmärksamhet. Kursen syftar även till att studera förvaltningsrättsliga regleringar inom EU.

Lärandemål

Kunskap och förståelse.
Efter genomgången kurs skall studenten visa kunskap och förståelse för förvaltningsrätten och förvaltningsprocessrätten. Studenten skall visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och lämpliga metoder.

Färdighet och förmåga.
Efter genomgången kurs skall studenten visa teoretiska färdigheter och förmåga att kritiskt diskutera frågeställningar inom förvaltningsrätten och förvaltningsprocessrätten. Studenten skall även uppvisa förmåga att självständigt inom området identifiera, formulera och lösa problem.

Värderingsförmåga och förhållningssätt.
Efter genomgången kurs skall studenten visa förmåga att inom förvaltningsrätten och förvaltningsprocessrätten genomföra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Innehåll

Under kursen studeras det regelverk i form av grundlagar, lagar och förordningar samt andra författningar som styr den statliga förvaltningen. Därtill studeras motsvarande regler för förvaltningsdomstolarna. Under kursen studeras särskilt frågor om myndighetsutövning mot enskild och rättssäkerhet.

Behörighet

Juridik GR (A) Juridisk översiktskurs, 15 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker genom föreläsningar och obligatoriska seminarier. Seminarieundervisningen sker genom muntliga och skriftliga presentationer i grupp och enskilt. Dessa kan komma att distribueras via lärosätets lärplattform.

Examination

Examination sker genom deltagande vid obligatoriska seminarier samt skriftlig tentamen. Vid examinerande skriftlig tentamen används den vid tentamenstillfället gällande lagstiftningen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Sveriges Rikes Lag
Upplaga: Helst senaste upplaga
Förlag: Norstedts Juridik
Webbadress: www.nj.se
Kommentar: Alternativ lagbok: Sveriges Lag, Studentlitteratur, helst senaste upplaga. www.studentlitteratur.se

Författare/red: Bohlin, A., Warnling-Nerep, W.
Titel: Förvaltningsrättens grunder
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Norstedts Juridik
Webbadress: www.nj.se

Författare/red: Lerwall, L. Red
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Iustus
Webbadress: www.iustus.se