Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Juridik GR (A), Handelsrätt I, 15 hp

Law Ba (A), Commercial Law I, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: JU002G
 • Ämne huvudområde: Juridik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Handelsrätt I
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Juridik 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-30
 • Fastställd: 2011-04-20
 • Senast ändrad: 2016-09-28
 • Giltig fr.o.m: 2017-01-01

Syfte

Kursens mål är att fördjupa och bredda de kunskaper som inhämtats i den juridiska översiktskursen inom det område som kan benämnas affärsjuridik.

Lärandemål

Kunskap och förståelse.
Vid examinationen skall studenten kunna överblicka rättsläget inom avtalsrätten, köprätten, kontraktsrätten och bolagsrätten, samt de stora dragen av immaterialrätten och konkursrätten.

Färdighet och förmåga.
Studenten skall vid examinationen självständigt kunna analysera relativt avancerade juridiska problem med utgångspunkt i vid examinationstillfället gällande rättsregler samt även visa teoretiska färdigheter inom berörda ämnesområden.

Värderingsförmåga och förhållningssätt.
Studenten skall vid examinationen kunna lämna en motiverad slutledning på juridiska problem inom berörda områden med beaktande av vid examinationstillfället tillämpliga rättsregler.

Innehåll

Kursens tyngdpunkt ligger på att fördjupa kunskaperna inom områdena avtalsrätt, köprätt, kontraktsrätt och associationsrätt med tonvikt på aktiebolagsrätt. Vidare behandlas områdena skadeståndsrätt, försäkringsrätt, konkurrensrätt och immaterialrätt. Huvudsakligen studeras de obligationsrättsliga aspekterna, dock att även de sakrättsliga i vissa sammanhang berörs.

Behörighet

Juridik GR (A) Juridisk översiktskurs, 15 hp, alt motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och tillämpningsövningar. Även viss undervisning via nätet, med genomgång och feedback på ett stort antal övningsuppgifter samt utarbetande och presentation av en promemoria om ca fem sidor med fördjupning i en viss fråga inom ramen för kursinnehållet. All undervisning är frivillig förutom att det är obligatoriskt att skriva en promemoria.

Examination

1100: PM, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2000: Skriftlig tentamen, 15,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examination sker genom skriftlig tentamen, samt författande av promemoria.
Vid examinerande skriftlig tentamen används den vid tentamenstillfället gällande lagstiftningen.
Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Sveriges Rikes Lag
 • Förlag: Wolters Kluwer
 • Upplaga: Helst i senaste upplaga
 • Kommentar: Alternativ lagbok: Sveriges Lag, Studentlitteratur, helst senaste upplagan.
 • Författare/red: Adlercreutz, A.; Gorton, L.
 • Titel: Avtalsrätt I
 • Förlag: Juristförlaget
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Distribueras av Studentlitteratur.
 • Författare/red: Bengtsson, B.
 • Titel: Försäkringsrätt: några huvudlinjer
 • Förlag: Wolters Kluwer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Bernitz, U.
 • Titel: Standardavtalsrätt
 • Förlag: Wolters Kluwer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Bernitz, U.
 • Titel: Svensk och europeisk marknadsrätt I, konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar
 • Förlag: Wolters Kluwer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Grobgeld, L.
 • Titel: Konsumenträtt: regler till hjälp och skydd för konsumenterna
 • Förlag: Wolters Kluwer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Hellner, J.; Hager, R.; Persson, A, H.
 • Titel: Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt, Häfte 1, Särskilda avtal
 • Förlag: Wolters Kluwer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Hellner, J.; Radetzki, M.
 • Titel: Skadeståndsrätt
 • Förlag: Wolters Kluwer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Johansson, S.
 • Titel: Svensk associationsrätt i huvuddrag
 • Förlag: Wolters Kluwer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Levin, M.
 • Titel: Lärobok i immaterialrätt
 • Förlag: Wolters Kluwer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Ramberg, J.; Herre, J.
 • Titel: Allmän köprätt
 • Förlag: Wolters Kluwer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Sandström, T.
 • Titel: Svensk aktiebolagsrätt
 • Förlag: Wolters Kluwer
 • Upplaga: Senaste upplagan