Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp

Law Ba (A), Introductory Course in Law, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: JU001G
Ämne huvudområde: Juridik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Juridisk översiktskurs
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Juridik 100%
Ansvarig avdelning: Ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2011-04-20
Senast ändrad: 2014-08-28
Giltig fr.o.m: 2015-01-12

Syfte

Kursens syfte är:
- att utgöra grund för vidare studier i ämnet juridik samt
- att studenten skall bli förtrogen med den juridiska terminologin och få en grundläggande kunskap om gällande rättsregler på de områden som behandlas på kursen

Lärandemål

Kunskap och förståelse.
Vid examinationen skall studenten kunna definiera ett juridiskt problem och härleda det till vilket område inom juridiken det hör med hjälp av vid examinationstillfället gällande rättsregler.
Studenten skall även kunna definiera och förklara centrala begrepp inom juridiken.

Färdighet och förmåga.
Studenten skall vid examinationen självständigt kunna analysera juridiska problem med utgångspunkt av vid examinationstillfället gällande rättsregler.
Vid examinationstillfället skall studenten även visa teoretiska färdigheter inom juridikens område.

Värderingsförmåga och förhållningssätt.
Studenten skall vid examinationen kunna lämna en motiverad slutledning på ett juridiskt problem med beaktande av vid examinationstillfället tillämplig rättsregel.

Innehåll

Kursen inleds med allmän rättslära som omfattar genomgång av olika
rättsregler, rättskällor, juridiska begrepp och rättsstrukturer samt övningar i rättsvetenskaplig teknik.
Därefter behandlas i huvudsak följande rättsområden:

Civilrätt
*Personrätt
*Allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper
*Fastighetsrätt
*Associationsrätt
*Arbetsrätt
*Skadeståndsrätt
*Familjerätt
*Successionsrätt

Offentlig rätt
*Offentlighet och sekretess
*Förvaltningsrätt

Process- och straffrätt

Internationell rätt

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker genom icke obligatoriska föreläsningar.
Vid distanskurs sker undervisning även genom övningsuppgifter via Mittuniversitetets lärplattform.
I anslutning till undervisningen i process- och straffrätt rekommenderas de studerande att åhöra en rättegång.

Examination

Skriftlig tentamen.
Vid examination används den vid tentamenstillfället gällande lagstiftningen.
Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Sveriges Rikes Lag
Upplaga: Helst i senaste upplaga
Förlag: Norsteds Juridik
Webbadress: www.nj.se
Kommentar: Alternativ lagbok: Sveriges Lag; Studentlitteratur, helst i senaste upplaga.

Författare/red: Hemström, Carl.; Giertz, M.
Titel: Bolag - föreningar - stiftelser: en introduktion
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Norstedts juridik
Webbadress: www.nj.se

Författare/red: Ramberg, Christina m fl.
Titel: Malmströms civilrätt
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber
Webbadress: www.liber.se

Författare/red: Zetterström, Stefan
Titel: Offentlig rätt
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber
Webbadress: www.liber.se

Författare/red: Zetterström, Stefan
Titel: Övningsbok Civilrätt
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber
Webbadress: www.liber.se

Författare/red: Zetterström, Stefan
Titel: Övningsbok till Offentlig rätt
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber
Webbadress: www.liber.se

Övrig information

Bolognaanpassad kursplan, ersätter RVAA02 Juridisk översiktskurs.