Kursplan för Juridik GR (A), Offentlig upphandling - grundkurs, 7,5 hp

Law BA (A), Public Procurement Law - Basic Course, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: JU025G
 • Ämne huvudområde: Juridik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Offentlig upphandling - grundkurs
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Juridik 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2017-03-02
 • Fastställd: 2017-09-28
 • Senast ändrad: 2018-05-14
 • Giltig fr.o.m: 2018-07-01

Syfte

Kursen syftar till att förmedla grundläggande kunskaper om regelverket som styr offentlig upphandling, samt praktiska tillämpningsövningar baserat på verkliga upphandlingar.
Kursen syftar även till att ge insyn i de internationella upphandlingsregelverken och de upphandlingsrättsliga principerna icke-diskriminering, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och öppenhet ägnas särskild uppmärksamhet.
Vidare syftar kursen till att ge studenterna goda förutsättningar att på olika sätt arbeta praktiskt med offentlig upphandling.
Kursen ger dessutom en kort introduktion i allmän rättslära.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten visa kunskap och förståelse för regelverket om offentlig upphandling samt för upphandlingsprocessen. Studenten ska även visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och lämpliga metoder.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten visa teoretiska färdigheter och förmåga att kritiskt diskutera frågeställningar inom området offentlig upphandling. Studenten skall även uppvisa förmåga att självständigt inom området identifiera, formulera och lösa problem. Vidare ska studenten visa förmåga att kunna granska genomförda upphandlingar och tänka strategiskt kring upphandlingsfrågor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs skall studenten visa förmåga att inom området offentlig upphandling genomföra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Innehåll

Under kursen studeras det regelverk i form av EU-direktiv, lagar, förordningar och andra författningar som styr den offentliga upphandlingen. Även rättspraxis från EU-domstolen och principiellt viktiga nationella domar kommer att behandlas.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker genom frivilliga föreläsningar och seminarier. Föreläsningar och seminarier kommer att distribueras via lärosätets lärplattform.

Examination

1000: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examination sker genom skriftlig tentamen. Vid examinerande skriftlig tentamen används den vid tentamenstillfället gällande lagstiftningen.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3
gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs
studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/24/EU
 • : www.europa.eu
 • Författare/red: Hydén, H och Hydén, T
 • Titel: Rättsregler: en introduktion till juridiken
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste uplagan
 • Författare/red: Lindahl Toftegaard, E
 • Titel: Offentlig upphandling - LOU och upphandlingsprocessen
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Munck, J; Red
 • Titel: Sveriges Rikes Lag
 • Förlag: Wolters Kluwer
 • Upplaga: Helst senaste
 • Kommentar: Alternativ lagbok: Sveriges Lag, Studentlitteratur, Helst senaste upplagan
 • Författare/red: Pedersen, K
 • Titel: Upphandlingens grunder - en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna
 • Förlag: Jure förlag
 • Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Författare/red: Falk, J-E
 • Titel: Lag om offentlig upphandling - en kommentar
 • Förlag: Jure förlag
 • Upplaga: Senaste