Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Juridik GR (A), Offentlig upphandling, 7,5 hp

Law BA (A), Public procurement law, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: JU026G
Ämne huvudområde: Juridik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Offentlig upphandling
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Juridik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2014-02-02
Fastställd: 2014-03-13
Senast ändrad: 2014-08-12
Giltig fr.o.m: 2014-08-26

Syfte

Kursen syftar till att förmedla grundläggande kunskaper om regelverket som styr offentlig upphandling. Syftet är även att ge en insyn i de internationella upphandlingsregelverken. De upphandlingsrättsliga principerna icke-diskriminering, likabehandling, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och öppenhet ägnas särskild uppmärksamhet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse:
Efter genomgången kurs skall studenten visa kunskap och förståelse för regelverket om offentlig upphandling. Studenten skall även visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och lämpliga metoder.

Färdighet och förmåga:
Efter genomgången kurs skall studenten visa teoretiska färdigheter och förmåga att kritiskt diskutera frågeställningar inom området offentlig upphandling. Studenten skall även uppvisa förmåga att självständigt inom området identifiera, formulera och lösa problem.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter genomgången kurs skall studenten visa förmåga att inom området offentlig upphandling genomföra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Innehåll

Under kursen studeras det regelverk i form av EU-direktiv, lagar, förordningar och andra författningar som styr den offentliga upphandlingen. Även rättspraxis från EU-domstolen och principiellt viktiga nationella domar kommer att behandlas.

Behörighet

Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp, alt motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker genom föreläsningar och obligatoriska seminarier.
Seminarieundervisningen sker genom muntliga och skriftliga presentationer i grupp och enskilt. Dessa kan komma att distribueras via lärosätets lärplattform.

Examination

Examination sker genom deltagande vid obligatoriska seminarier samt skriftlig tentamen. Vid examinerande skriftlig tentamen används den vid tentamenstillfället gällande lagstiftningen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Artikeltitel: EU-direktiv 2004/18/EG
Webbadress: www.europa.eu

Titel: Sveriges Rikes Lag
Upplaga: Helst senaste upplagan
Förlag: Norstedts Juridik,
Webbadress: www.nj.se
Kommentar: Alternativ lagbok: Sveriges Lag, Studentlitteratur, helst senaste upplagan. www.studentlitteratur.se

Författare/red: Gertéll, P
Titel: Nya lagen om offentlig upphandling: en handbok
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Webbadress: www.studentlitteratur.se

Författare/red: Sundstrand, A
Titel: Offentlig upphandling: en introduktion
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Webbadress: www.studentlitteratur.se

Referenslitteratur

Författare/red: Falk, J-E
Titel: Lag om offentlig upphandling - en kommentar
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Jure Förlag
Webbadress: www.jure.se