Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Juridik GR (A), Offentlighet och sekretess, 7,5 hp

Law Ba (A), Publicity and Secrecy, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: JU010G
Ämne huvudområde: Juridik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Offentlighet och sekretess
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Juridik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2010-03-31
Fastställd: 2011-04-20
Senast ändrad: 2014-03-12
Giltig fr.o.m: 2014-08-26

Syfte

Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskap om gällande rättsregler beträffande offentlighet och sekretess.

Lärandemål

Kunskap och förståelse.
Vid examinationen skall studenten känna till och kunna förklara centrala begrepp inom offentlighets- och sekretesslagen samt kunna härleda problem till aktuella rättsområden.

Färdighet och förmåga.
Studenten skall vid examinationen självständigt kunna analysera juridiska problem med utgångspunkt i gällande lagar och förordningar på de rättsområden som kursen behandlar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt.
Studenten skall vid examinationen kunna lämna en motiverad slutledning på ett mindre komplicerad juridiskt problem inom de rättsområden som kursen behandlar.

Innehåll

Kursen består av följande delar:
Offentlighetsprincipen
Offentlighets- och sekretesslagen

Behörighet

Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp, eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar och obligatoriska seminarier.
Seminarieundervisningen sker genom muntliga och skriftliga presentationer i grupp och enskilt. Dessa kan komma att distribueras via lärosätets lärplattform.

Examination

Examination sker genom deltagande vid obligatoriska seminarier samt skriftlig tentamen.
Vid examinerande skriftlig tentamen används den vid tentamenstillfället gällande lagstiftningen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Sveriges Rikes Lag
Upplaga: Helst i senaste upplaga
Förlag: Norstedts Juridik, www.nj.se
Kommentar: Alternativ lagbok: Sveriges Lag, Studentlitteratur, helst senaste upplaga www.studentlitteratur.se

Författare/red: Bohlin, Alf
Titel: Offentlighetsprincipen
Upplaga: Senaste upplaga
Förlag: Norstedts Juridik, www.nj.se

Författare/red: Holstad, Sigvard
Titel: Sekretess i allmän verksamhet
Upplaga: Senaste upplaga
Förlag: Norstedts Juridik, www.nj.se

Övrig information

Beträffande behörighet, sök information om reell kompetens.