Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Juridik GR (A), Säkerhetsjuridik, 7,5 hp

Law Ba (A), Law and Regulations in the Area of Security, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: JU014G
Ämne huvudområde: Juridik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Säkerhetsjuridik
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Juridik 100%
Ansvarig avdelning: Ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2011-04-20
Senast ändrad: 2014-08-28
Giltig fr.o.m: 2015-01-12

Syfte

Kursens syfte är att ge den studerande grundläggande kunskaper om de viktigaste gällande rättsreglerna på säkerhetsjuridikens område. Kursen ger dessutom en kort introduktion i allmän rättslära.

Lärandemål

Kunskap och förståelse.
Vid examinationen skall studenten känna till och kunna förklara centrala begrepp inom säkerhetsjuridikens område samt kunna härleda problem till aktuella rättsområden.

Färdighet och förmåga.
Studenten skall vid examinationen självständigt kunna analysera juridiska problem med utgångspunkt i gällande lagar, förordningar och föreskrifter på de rättsområden som kursen behandlar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt.
Studenten skall vid examinationen kunna lämna en motiverad slutledning på ett mindre komplicerad juridiskt problem inom de rättsområden som kursen behandlar.

Innehåll

Kursen består av följande delar:
Kursen inleds med en kort introduktion i allmän rättslära. Därefter behandlas ett urval av rättsregler inom säkerhetsjuridikens område exempelvis: lag (2003:778) om skydd mot olyckor, lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, säkerhetsskyddslag (1996:627), lag (1998:150) om allmän kameraövervakning, förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, skyddslag (2010:305). Därutöver behandlas aktuella delar av annan lagstiftning som har särskild relevans i förhållande till kursen exempelvis: offentlighet och sekretesslag (2009:400), brottsbalken (1962:700), rättegångsbalken (1942:740), polislag (1984:387).

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker genom icke obligatoriska föreläsningar. Undervisningsmaterialet görs tillgängligt via Mittuniversitetets lärplattform.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen.
Vid examination används den vid tentamenstillfället gällande lagstiftningen.

I kursen ingår ett obligatoriskt moment där studenten skall söka rättsfall och redovisa dessa skriftligt.

Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Hermelin, Johan; Schnell, Göran; Dryselius, Harald
Titel: Lagen om skydd mot olyckor: beskrivningar och kommentarer
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Svenska Brandskyddsföreningen

Författare/red: Hjert, C
Titel: Samhällskriser och katastrofer - en juridisk handbok
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Sveriges kommuner och landsting
Webbadress: www.skl.se

Författare/red: Svensson, Tommy
Titel: Lönsam Säkerhetsjuridik: om konsten att skydda sig själv och sina tillgångar
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: MIJ Media

Författare/red: Wennberg, S.
Titel: Introduktion till straffrätten
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Norstedts Juridik
Webbadress: www.nj.se

Författare/red: Zetterström, Stefan
Titel: Juridiken och dess arbetssätt: en introduktion
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Iustus
Webbadress: www.iustus.se

Kompendium med aktuell lagstiftning delas ut vid kursstart.

Aktuella förarbeten och rättsfall tillkommer, samt annat kompletterande material kan tillkomma.