Kursplan för Kulturgeografi AV, Turism i en föränderlig värld, 7,5 hp

Human geography AV, Tourism in a changing world, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KG022A
 • Ämne huvudområde: Kulturgeografi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Turism i en föränderlig värld
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2016-02-02
 • Fastställd: 2016-03-29
 • Senast ändrad: 2019-05-10
 • Giltig fr.o.m: 2019-08-30

Syfte

Denna fyrdelade kurs diskuterar och analyserar turism och dess utveckling genom tid och rum i en globaliseringskontext. Den tar upp den komplexa diskursen kring globalisering, turistiska rum och utveckling. Kursen ger också en introduktion till olika teorier kring konsumtion, kultur och modernitet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
- Ha omfattande teoretiska kunskaper om de centrala drivkrafter som leder till globalisering och hur dessa påverkar turismens tillväxtmönster.
- Kunna kritiskt analysera de evolutionära krafter som omvandlar rum för turism.
- Kunna identifiera och förstå vilka krafter som leder till att turism förändrar områden.
- Kunna förstå och kritiskt reflektera över hur turismen påverkar värdsamhällen.
- Kunna bedöma hur turismen förändrar landskapet och vilken betydelse turistnäringen har för värdsamhället.

Innehåll

Denna kurs består av fyra delar och omfattar teoretiska ramar för bland annat konsumtion, kultur och modernitet samt hur dessa är kopplade till turism. De fyra delarna är: (a) Turismvetenskaplig teori i en modernitetskontext; (b) Turism, utveckling och nationalekonomi; (c) Konsumtionsrum; (d) Kultur, autenticitet och kulturarv.

(a) Studenterna får en omfattande förståelse för sambandet mellan turism och modernitet/postmodernitet. I synnerhet förtydligas teoretiska kunskaper om förhållandet mellan rum för turism och modernitet, det postmoderna rummets betydelse och estetik liksom rummets symboliska ekonomi.

(b) Det inbördes förhållandet mellan turism och ekonomisk utveckling utforskas. Teoretiska kunskaper kring hur globalisering påverkar det internationella turismssystemet samt hur turism påverkar globalisering synliggörs. Multinationella företags, statens och andra intressenters roll analyseras och frågor om makt och beroende diskuteras.

(c) Kursen behandlar också produktion och konsumtion inom turistrum, berättelser om plats och konsumtion samt frågor kring konsumenters preferenser.

(d) Avslutningsvis behandlar kursen kultur, autenticitet och kommersialisering. Den diskuterar kulturarvets och kulturturismens politik samt frågan om plats och identitet inom turistiska rum.

Behörighet

För behörighet till kursen krävs Kandidatexamen med 90 hp GR (A, B, C) i huvudområdet Kulturgeografi, Turismvetenskap eller motsvarande, samt Engelska B från gymnasiet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, handledning, studentledd undervisning i form av fältarbete i grupp, studiebesök.

Examination

0013: PM, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0014: Grupparbete, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0015: Salstentamen, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Större uppsats, presentationer, tentamen. Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Kevin Hannam & Dan Knox
 • Titel: Understanding Tourism: A Critical Introduction
 • Förlag: SAGE
 • Upplaga: Latest edition
 • Författare/red: Lew, Hall, and Williams
 • Titel: The Wiley Blackwell Companion to Tourism
 • Förlag: Wiley Blackwell
 • Upplaga: Latest edition
 • Författare/red: Robin Nunkoo (ed)
 • Titel: Handbook of Research Methods for Tourism and Hospitality Management
 • Förlag: Elgar
 • Upplaga: Latest edition
 • : https://ebookcentral.proquest.com/lib/miun-ebooks/detail.action?docID=5456108

Referenslitteratur

 • Författare/red: David Botterill & Vincent Platenkamp
 • Titel: Key Concepts in Tourism Research
 • Förlag: SAGE
 • Upplaga: Latest edition
 • Författare/red: Meethan, Kevin
 • Titel: Tourism in Global Society
 • Förlag: Palgrave, Macmillan
 • Upplaga: Latest edition
 • Författare/red: Tej Vir Sing
 • Titel: Critical Debates in Tourism
 • Förlag: Channel View Publication
 • Upplaga: Latest edition
 • Författare/red: Ter Vir Sing
 • Titel: Challenges in Tourism Research
 • Förlag: Channel View Publication
 • Upplaga: Latest edition
 • Författare/red: Tim Coles, David T. Duval, & Gareth Shaw
 • Titel: Student’s Guide to Writing Dissertations and Theses in Tourism Studies and Related Disciplines
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: Latest edition
Ytterligare litteratur/material kan tillkomma.

In addition to the key texts for the course, each lecture will be associated with additional readings relating to academic articles and other pertinent materials.
Övrig information
Seminarier och handledning kan komma att ges på engelska. Kursen ingår i programmet Magister i turism, 60 hp.