Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Kulturgeografi GR (A), Globaliseringens utmaningar, 7,5 hp

Human Geography Ba (A), Globalization in a Changing World, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KG044G
 • Ämne huvudområde: Kulturgeografi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Globaliseringens utmaningar
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2017-06-20
 • Senast ändrad: 2019-05-10
 • Giltig fr.o.m: 2019-08-15

Syfte

Kulturgeografi är ett ämne som studerar samspel mellan människan, samhället och miljön på olika nivåer; från individnivå till lokal, regional, nationell och global nivå. Kursen riktar sig till dig som vill förstå vilka krafter som ligger bakom globaliseringen, men också till dig som vill ha en grund för fortsatta studier i kulturgeografi. I denna kurs får du en grundläggande kunskap om globalisering ur ett kulturgeografiskt perspektiv, liksom globaliseringens orsaker och konsekvenser för samhällen runt om i världen. I detta sammanhang diskuteras även vilka möjligheter och utmaningar olika platser, regioner och grupper (landsbygdsboende, stadsbor, kvinnor, män, turister, migranter etc.) ställs inför i förhållande till globala flöden av olika slag. Kursen vill därför ge insikt i hur människor interagerar med sin omgivning, genom diskussion kring exempelvis befolkningsdynamik och processer som urbanisering och avfolkning.

Lärandemål

För att bli godkänd ska studenten visa förmåga att:

• Definiera och förklara grundläggande kulturgeografiska begrepp och teorier
• Förklara globaliseringens orsaker och belysa dess positiva och negativa effekter på kort och lång sikt
• Redogöra och reflektera kring sambanden mellan befolkningsutveckling, ekonomisk och social utveckling, samt resursanvändning på global, regional och lokal nivå

Innehåll

Med utgångspunkt i globaliseringen som process, ger kursen en introduktion till några av ämnets studieområden såsom befolkningsgeografi, politisk geografi samt mobilitetens geografi. Utifrån lokala, regionala och globala perspektiv diskuteras det ömsesidiga beroende mellan platser och regioner i en alltmer globaliserad värld. Centrala geografiska begrepp och processer som behandlas under kursen är, förutom globalisering, mobilitet, migration, integration, segregation, rum, plats, och landskap samt region.

Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker på distans med utnyttjande av Mittuniversitetets lärplattform. Deltagande i kursen förutsätter tillgång till dator. Kursen innehåller olika inlämnings- och diskussionsuppgifter som redovisas löpande under momentet. Undervisning och återkoppling kan ske på engelska.

Examination

0010: Inlämningsuppgift I (globalisering), 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0011: Inlämningsuppgift II (platsobservation), 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0012: Hemtentamen, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0013: Flervalsfrågor, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Kursen examineras genom individuella uppgifter och skriftliga arbeten. Seminarier via digitala verktyg kan förekomma. Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

För mer information om betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling samt hörlurar/bild. Denna kurs, KG044G, är att jämställas med kursen KG031G, Kulturgeografi GR (A) Lokala utmaningar i en globaliserad värld, 7,5 hp, vilket innebär att den som redan examinerats på KG031G ej kan antas och examineras på denna kurs.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Knox, Paul & Marston, Sally
 • Titel: Human geography. Places and regions in a global context
 • Förlag: Prentice Hall
 • Upplaga: Senaste upplagan
Ytterligare litteratur/material kan tillkomma.