Kulturgeografi GR (A), Kritiska perspektiv inom turismgeografi, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Kulturgeografi GR (A), Kritiska perspektiv inom turismgeografi, 7,5 hp

Human Geography BA (A), Critical Issues in Tourism Geography, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KG046G
 • Ämne huvudområde: Kulturgeografi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Kritiska perspektiv inom turismgeografi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-03-25
 • Fastställd: 2021-03-05
 • Senast ändrad: 2021-03-31
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-20

Syfte

Kursens syfte är att ge dig verktygen för att ur ett kulturgeografiskt perspektiv kritiskt kunna analysera turism i form av begrepp, teoretiska perspektiv, förhållningssätt och frågeställningar. Kursen syftar till en fördjupad förståelse för samspelet mellan turism och det samhälleliga sammanhang den är en del av. Kursen ämnar därmed bidra till utökad kunskap om samspelet mellan turism och de geografiska resurser (kopplat till natur och kultur) som utgör dess grund utifrån ett hållbarhetsperspektiv, med särskilt fokus på social hållbarhet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• Redogöra för och förstå relevanta teorier, begrepp och förhållningssätt kopplat till kulturgeografiska studier av turism.
• Identifiera och kritiskt reflektera över relationen mellan turism och de resurser som utgör dess grund.
• Redogöra för och förklara turismens samhälleliga och miljömässiga påverkan, samt de målkonflikter som kan uppstå.
• Visa förståelse för turismen som samhälleligt fenomen utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Innehåll

Turismen är idag en världsomfattande företeelse som ofta beskrivs som en av världens mest växande näringar. Därmed finns stora förhoppningar bland regioner och länder om att turism ska skapa utveckling och tillväxt. Det finns dock anledningar att studera vilken roll turismen har i ojämlika ekonomiska och sociala förhållanden och i miljöpåverkan. Hur kan turism förstås som ett samhälleligt fenomen? Hur är turism en del av större sociala, ekonomiska, politiska, ekologiska och kulturella processer? Vilken påverkan har turism och med vilka medel kan hållbar utveckling uppnås?

I kursen problematiseras turism utifrån olika kulturgeografiska perspektiv, begrepp och förhållningssätt. Exempel på teman som kursen tar upp är mobilitet, globalisering, olika sorters maktrelationer, rättvisa, miljöförändringar, biosäkerhet, tillgänglighet och kommersialisering av natur och kultur. I kursen diskuteras även de målkonflikter som kan uppstå i samband med turismutveckling och hur dessa målkonflikter kan hanteras. Inom kursen redogörs för olika teoretiska perspektiv för att utifrån ett geografiskt perspektiv kunna analysera turism, såsom exempelvis politisk ekologi, centrum/periferi, kritisk analys eller beroendeteori.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker med nyttjande av Mittuniversitetets webbaserade system.
Undervisningen sker i form av inspelade föreläsningar, övningar och inlämningsuppgifter. Seminarier via webb kan förekomma. Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen. Kursen ges på halvfart. Undervisning och återkoppling kan förekomma på engelska.

Examination

0010: Skriftlig uppgift, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0020: Litteraturseminarium, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0030: PM, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom individuella inlämnings- och diskussionsuppgifter. Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen.
Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är godkänt, Fx och F är underkänt

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling, kamera och hörlurar.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Mason, Peter
 • Titel: Geography of Tourism: Image, Impacts and Issues
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Goodfellow Publishers Limited
 • Kommentar: Finns även som e-bok
 • Författare/red: Syssner, Josefina (red)
 • Titel: Perspektiv på turism och resande
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
Kompendium samt kompletterande litteratur och annat material tillkommer.

Sidan uppdaterades 2021-03-31