Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Kulturgeografi GR (A), Lokala utmaningar i en globaliserad värld, 7,5 hp

Human Geography Ba (A), Local challenges in a globalizing world, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: KG031G
Ämne huvudområde: Kulturgeografi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Lokala utmaningar i en globaliserad värld
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för turismvetenskap och geografi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2014-05-05
Fastställd: 2014-05-06
Senast ändrad: 2014-05-26
Giltig fr.o.m: 2014-08-29

Syfte

Syftet med kursen är att introducera kulturgeografins studieområden. Kursen ger kunskap om globalisering och dess orsaker och konsekvenser på samhällen runt om i världen. Kursen syftar vidare till att ge insikt i hur människor och platser påverkar och påverkas av globaliseringen.

Lärandemål

För att bli godkänd ska studenten visa förmåga att:

• Definiera och förklara grundläggande begrepp och teorier i ämnet
• Förklara globaliseringens orsaker och belysa dess positiva och negativa effekter på kort och lång sikt
• Redogöra och reflektera kring sambanden mellan befolkningsutveckling, ekonomisk och social utveckling samt resursanvändning på global, regional och lokal nivå

Innehåll

Kursen ger en introduktion till det kulturgeografiska ämnets studieområden och vill ge insikt i hur människor och platser påverkar och påverkas av globaliseringen. I kursen diskuteras samband mellan ekonomiska, sociala, politiska och rumsliga processer inom och mellan länder. Utifrån lokala, regional och globala perspektiv diskuteras det ömsesidiga beroende mellan platser och regioner i en alltmer globaliserad värld.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Grupparbeten, redovisningar och diskussioner utifrån olika teman är återkommande inslag. Exkursioner kan förekomma. Undervisning kan förekomma på engelska.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig individuell tentamen, seminariediskussioner samt muntliga och skriftliga redovisningar.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Knox, Paul & Marston, Sally
Titel: Human geography. Places and regions in a global context.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Prentice Hall

Ytterligare litteratur/material kan tillkomma.

Övrig information

Kursen ges som en del av Turism och destinationsutveckling, 180 hp (Credits).