Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Kulturgeografi GR (A), Mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet, 7,5 hp

Human Geography Ba (A), Mobility, accessibility and sustainability, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: KG033G
Ämne huvudområde: Kulturgeografi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för turismvetenskap och geografi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2014-05-05
Fastställd: 2014-05-06
Senast ändrad: 2014-09-15
Giltig fr.o.m: 2014-09-30

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskap om grundläggande begrepp, teorier och
metoder med bäring på kursens tema: Mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet.
Kursen syftar vidare till att ge grundläggande kunskaper om de sociala,
ekonomiska och politiska processer, faktorer och mekanismer som bidrar till eller
hindrar rörligheten hos varor, information, kapital och människor. Vidare är syftet
att diskutera utvecklingen utifrån ett hållbarhetsperspektiv där både problem och möjliga lösningar uppmärksammas. Ett centralt tema för kursen är vilken roll
geografin spelar för mobilitet och tillgänglighet, exempelvis i termer av ojämn tillgång till infrastruktur och kommunikationer.

Lärandemål

För att bli godkänd ska studenten visa förmåga att:
• Förklara och tillämpa grundläggande begrepp och teorier som förekommit inom ramen för kursens tema: Mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet.
• Redogöra för och diskutera huvuddragen i de samhälleliga processer, faktorer och mekanismer som bidrar till respektive hindrar mobiliteten för varor, kapital, information och människor.
• Redogöra för och analysera hur geografiskt varierande förutsättningar och villkor påverkar mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet.
• Diskutera och reflektera över sociala, ekonomiska och ekologiska samband, konflikter och effekter som uppkommer av en tilltagande men geografiskt ojämn mobilitet.

Innehåll

Kursen problematiserar mobiliteten ur ett socialt, ekonomiskt, politiskt och ekologiskt perspektiv. Vad gör samhället med sina kommunikationer och tvärtom – vad gör kommunikationerna med samhället? Vilka är mobila och vilka är mindre mobila? Vilken betydelse har tillgången till goda kommunikationer för företags och regioners utveckling? Kan vi förena ökad mobilitet med ekologisk hållbarhet?

Exempel på teman som diskuteras och analyseras är internationell turism och migration, nätverksekonomins framväxt och den internationella handeln, ojämn geografisk utveckling vad gäller infrastruktur, transporter och kommunikationer, samt mobilitetens politik på överstatlig, statlig samt lokal/regional nivå. Kursen erbjuder en rad olika former för kunskapsinhämtning, exempelvis studiebesök, gästföreläsningar, filmvisning, litteraturseminarier samt grupparbeten.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Grupparbeten, redovisningar och diskussioner utifrån olika teman är återkommande inslag. Exkursioner och/eller studiebesök kan förekomma. Undervisning kan förekomma på engelska.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig individuell tentamen, seminariediskussioner samt muntliga och skriftliga redovisningar.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare: Banister, David
Artikeltitel: Cities, mobility and climate change
Tidskrift: Journal of Transport Geography
År/Volym/nr/sidor: 19 (6): 1538 - 1546

Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Duval, Timothy
Titel: Tourism and Transport: Modes, Networks and Flows
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Channel View Publications

Författare: Farrington, John H.
Artikeltitel: The new narrative of accessibility: its potential contribution to discourses in (transport) geography
Tidskrift: Journal of Transport Geography
År/Volym/nr/sidor: 15 (2): 319 - 330

Författare: Hanson, Susan
Artikeltitel: Gender and mobility: new approaches for informing sustainability
Tidskrift: Gender, Place and Culture: A journal of Feminist Geography
År/Volym/nr/sidor: 17 (1): 5 - 23

Författare: Van Houtum, Henk & Boedeltje, Freerk
Artikeltitel: Europes Shame: Death at the Borders of the EU
Tidskrift: Antipode
År/Volym/nr/sidor: 41 (2): 226-230

Kompendier, artiklar och annat material som förmedlas i samband med kursen tillkommer.

Övrig information

Kursen ges som en del av Turism och destinationsutveckling, 180 hp (Credits).