Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Kulturgeografi GR (A), Nord och syd: utvecklingsgeografins grunder, 7,5 hp

Human Geography BA (A) North and south: development studies in geography 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: KG029G
Ämne huvudområde: Kulturgeografi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Nord och syd: utvecklingsgeografins grunder
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för turismvetenskap och geografi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2013-09-26
Senast ändrad: 2014-01-14
Giltig fr.o.m: 2014-06-01

Syfte

Vad är fattigdom, vad är utveckling och hur kan vi förstå orsaker och mekanismer bakom skillnader i levnadsstandard mellan kontinenter, länder och regioner? Syftet med kursen Nord och Syd är att ge en grundläggande orientering om, och förståelse för, frågor rörande utveckling och underutveckling i vår värld. Med utgångspunkt i ett geografiskt perspektiv belyses områdens ekonomiska och sociala skillnader, liksom frågor rörande dess orsaker och hantering såsom exempelvis bistånd.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- Redogöra för och problematisera begreppet utveckling.
- Redogöra för centrala begrepp relaterade till utvecklingsproblematiken.
- Redogöra för teorier om utveckling och underutveckling samt diskutera kring vilka
faktorer som påverkar områdens sociala och ekonomiska möjligheter.
- Kritiskt diskutera biståndets betydelse.

Innehåll

Kursen ger en bred orientering kring frågor rörande områdens ekonomiska och sociala skillnader och diskuterar faktorer som möjliggör och hindrar utveckling. Betydelsen av företeelser som kolonialism, globalisering, bistånd och miljö diskuteras i syfte att visa på utvecklingsprocessers komplexitet. Under kursen läses en skönlitterär bok med koppling till ämnet, vilken sedan relateras till kursens teoretiska innehåll. Kursen erbjuder också ett stort utbud av extramaterial i form dokumentärer, föreläsningar, radioinspelningar och aktuella tidningsartiklar med anknytning till kursens tema.

Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker på distans med utnyttjande av Mittuniversitetets lärplattform Moodle. Deltagande i kursen förutsätter tillgång till dator. Kursen innehåller olika inlämnings- och diskussionsuppgifter som redovisas löpande under momentet.

Examination

Kursen examineras genom individuella inlämningsuppgifter och en hemtentamen. För mer information om betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: De Vylder, Stefan.
Titel: Utvecklingens Drivkrafter – om Fattigdom, Rikedom och Rättvisa I Världen.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Forum Syds förlag

Författare/red: Potter, Robert.B., Binns, Tony., Elliot, Jennifer.A., & Smith, David.
Titel: Geographies of Development.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Prentice Hall

Referenslitteratur

Författare/red: Jönsson, Kristina., Jerneck, Anne & Arvidson, Malin
Titel: Politik och utveckling i en globaliserad värld
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Ytterligare texter kan tillkomma.

Skönlitteratur väljs i samråd med undervisande lärare.

Övrig information

Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling.